Fordelingen av det økonomiske ansvaret for skyss ved skolebytte til en annen skole enn nærskolen

Utdanningsdirektoratet har svart Statsforvalteren i Oslo og Viken på spørsmål om hva som er det rettslige grunnlaget for en tolkning i rundskriv 2-2019, og vi laget en oversikt over fordelingen av det økonomiske ansvaret ved skyss til annen skole enn nærskolen. 

I rundskriv 2-2019 går det frem at «[d]ersom kommunen innvilger en søknad om å gå på en annen skole enn nærskolen (etter opplæringsloven § 8-1) og dette utløser rett til skyss, vil det være kommunen som er ansvarlig for å organisere skyssen.» Bakgrunnen for tolkningen er uttalelse fra daværende Kirke-, Utdannings- og forskningsdepartement i brev datert 07.11.1996. Vi har lagt ved vårt brev datert 07.10.2009 (2009/2649 dok. 2) der departementets uttalelse er gjengitt. Tolkningen fra daværende Kirke-, Utdannings- og forskningsdepartement er også lagt til grunn og nærmere redegjort for i senere uttalelser fra Utdanningsdirektoratet, se blant annet vårt brev datert 29.01.2019 til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark (punkt 3 og 4) og til vårt brev datert 16.09.2020 til Kollektivtrafikkforeningen (avsnittet om Ansvar for skyss til annen skole enn nærskolen). 

Vi har i tabellen nedenfor forsøkt å oppsummere fordelingen av det økonomiske ansvaret for skyss ved skolebytte til en annen skole enn nærskolen. Vi håper dette vil være til hjelp. Vi vil for øvrig legge til dersom skolebyttet ikke er nødvendig for å oppfylle retten til opplæring, og kommunen av en eller annen grunn ikke setter vilkår om egenbetaling i vedtaket om skolebytte (se punkt 5 og 7 i tabellen), er det ikke adgang for kommunen å kreve egenbetaling fra eleven og eleven har rett til gratis skyss (forutsatt at vilkår for rett skyss er oppfylt).  

Elev i grunnskolen med vedtak om innvilget skolebytte til en annen skole enn nærskolen (skole B)
Skolebyttet er begrunnet i retten til opplæring:Skolebyttet er ikke begrunnet i retten til opplæring: 

Situasjon 1:
Eleven ville hatt rett til skyss til nærskolen (skole A) på grunn av lang skolevei, og vil også få lang skolevei til skole B.

 • Kommunen har ikke adgang til å sette vilkår om egenbetaling i vedtaket om skolebytte
 • Eleven har rett til gratis skyss til skole B på grunn av lang skolevei.
 • Fylkeskommunen er økonomisk ansvarlig for tilsvarende utgifter til skyss som ved skyss til skole A.
 • Kommunen er økonomisk ansvarlig for eventuelle ekstrakostnader til skyss forbundet med skyss til skole B.

Situasjon 4:
Eleven ville hatt rett til skyss til nærskolen (skole A) på grunn av lang skolevei, og vil også få lang skolevei til skole B.

 • Kommunen har adgang og setter vilkår om egenbetaling i vedtaket om skolebytte
 • Eleven har rett til å få skyss til skole B, men bare skyssen tilsvarende skyss til skole A er gratis.
 • Fylkeskommunen er økonomisk ansvarlig for kostnadene til skyss tilsvarende skyss til skole A
 • Eleven, og ikke kommunen, er ansvarlig for ekstrakostnadene til skyss til skole B.

Situasjon 2:
Eleven ville ikke hatt rett til skyss til nærskolen (skole A), men vil få lang skolevei til skole B.

 • Kommunen har ikke adgang til å sette vilkår om egenbetaling i vedtaket om skolebytte
 • Eleven har rett til gratis skyss til skole B på grunn av lang skolevei.
 • Kommunen er økonomisk ansvarlig for alle kostnader til skyss til skole B.

Situasjon 5:
Eleven ville hatt rett til skyss til nærskolen (skole A) på grunn av lang skolevei, og vil også få lang skolevei til skole B.

 • Kommunen har adgang, men setter ikke vilkår om egenbetaling i vedtaket om skolebytte
 • Eleven har rett til gratis skyss til skole B
 • Fylkeskommunen er økonomisk ansvarlig for kostnadene til skyss tilsvarende skyss til skole A
 • Kommunen er økonomisk ansvarlig for ekstrakostnader til skyss til skole B

Situasjon 3:
Eleven ville ikke hatt rett til skyss til nærskolen (skole A), og vil heller ikke få lang skolevei til skole B

 • Eleven oppfyller ikke vilkår for rett til skyss (lang skolevei)

Situasjon 6:
Eleven ville ikke hatt rett til skyss til nærskolen (skole A), men vil få lang skolevei til skole B.

 • Kommunen har adgang og setter vilkår om egenbetaling i vedtaket om skolebyttet
 • Eleven har ikke rett til gratis skyss til skole B, og må sørge for og bekoste transport selv.

 

 

Situasjon 7:
Eleven ville ikke hatt rett til skyss til nærskolen (skole A), men vil få lang skolevei til skole B.

 • Kommunen har adgang, men setter ikke vilkår om egenbetaling i vedtaket om skolebyttet
 • Eleven har rett til gratis skyss for hele strekningen til skole B.
 • Kommunen er økonomisk ansvarlig for skyssen i sin helhet.
 

Situasjon 8:
Eleven ville ikke hatt rett til skyss til nærskolen (skole A), og vil heller ikke få lang skolevei til skole B.

 • Eleven oppfyller ikke vilkår for rett skyss (lang skolevei) 

 Vår referanse: 2020/10870