Svar på spørsmål om rett og plikt til grunnskoleopplæring

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmanenn i Hedmark på spørsmål om rett og plikt til grunnskoleopplæring for elever i tilfeller der det ikke er avklart om foreldrene får oppholdstillatelse. 

Viser til spørsmål om rett og plikt til grunnskoleopplæring, datert 30.08.2018.

Henvendelsen gjelder en familie som har kommet til en kommune i Hedmark. Det er ikke avklart om foreldrene får oppholdstillatelse. Foreldrene ønsker at de to barna skal begynne på norsk skole. Fylkesmannen viser til det som står i opplæringsloven § 2-1 andre ledd om at retten til grunnskoleopplæring gjelder når det er sannsynlig at barnet skal være i Norge i mer enn tre måneder. Fylkesmannen ber om en avklaring i forhold til hva kommunen må vurdere i slike situasjoner, hva det er som må sannsynliggjøres og hva kommunen må gjøre.

I merknadene til § 2-1 andre ledd i Prop. 79 L (2016-2017), står det: «For dei aller fleste barn som søkjer om opphaldsløyve, vil det vere klart frå første dag at barnet sannsynlegvis skal opphalde seg i Norge i meir enn tre månader. I praksis vil derfor opplæringa måtte gis så raskt som mogeleg og seinast innan éin månad etter at barnet har komme til Noreg».

Dersom en familie skal søke opphold i landet, vil prosessen vanligvis være lengre enn tre måneder. Selv om det gis avslag, vil det være mulighet for å påklage dette, og slik vil prosessen ta mer tid.

Dersom kommunen er usikker på om vilkåret er oppfylt, mener vi at hensynet til barnets beste tilsier at en bør legge til grunn at barnet sannsynligvis vil oppholde seg i landet i mer enn tre måneder.

Vår referanse: 2018/21583