Leirskole og ansvaret for elevene

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Vestfold om skoleeiers erstatningsansvar når elever er på leirskole.

Utdanningsdirektoratet viser til henvendelse fra Fylkesmannen i Vestfold datert 23.10.2014. Fylkesmannen ønsker en redegjørelse for skoleeiers eventuelle erstatningsansvar når elever er på leirskole. Fylkesmannen viser til et eksempel hvor en elev blir skadet under leirskoleoppholdet, og det oppstår et erstatningskrav mot kommunen som følge av dette.

Det følger av opp læringsloven § 2-3 at en del av undervisningstiden kan brukes til fag og aktiviteter som skolen og elevene velger, til leirskoleopplæring og til opplæring på andre skoler eller på en arbeidsplass utenfor skolen.

All offentlig grunnskoleopplæring, herunder opplæring på en leirskole eller en skoletur, skal være i samsvar med opplæringsloven med forskrifter, herunder Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Skolen har blant annet plikt til å sørge for at tilsynet med elevene er forsvarlig i for hold til risikoen for at skade eller ulykke kan skje, jf. forskrift til opplæringsloven § 12-1. Det vises her også til opplæringsloven § 8-2 første ledd. Bruk av alternative opplæringsarenaer i grunnskolen er også omhandlet i rundskriv Udir-03-2010.

Videre følger det av opplæringsloven § 13-3b at kommunen har plikt til å sørge for ulykkesforsikring for elevene. Forsikringsplikten innebærer at skoleeier må sørge for ulykkesforsikring av elevene i det omfang som er fastsatt i forskrift til opplæringsloven §§ 8-2 til 8-6. Skoleeier har imidlertid anledning til å gi elevene bedre dekning enn det som fremgår av minimumsvilkårene.

Det følger av forskrift til opplæringsloven § 8-4 bokstav d at forsikringen blant annet skal gi eleven dekning for skade som skjer under transport, skoleturer, idrettsdager, leirskoler og lignende som skolen er ansvarlig for. Ved ulykkesskade skal forsikringen gi dekning for nødvendige utgifter til behandling og erstatning ved død eller varig medisinsk invaliditet, i den grad slike ytelser ikke er dekket av folketrygdloven eller yrkesskadeforsikringsloven, se forskrift til opplæringsloven § 8-3. Informasjon om plikten til å sørge for ulykkesforsikring er omhandlet i rundskriv Udir-07-2008. Kommunen har ansvaret for at kravene i opplæringsloven med forskrifter er oppfylt, jf. opplæringsloven § 13-10.

Det er altså kommunen som har det overordnede ansvaret for elevenes trygghet ved leirskoleopphold. Kravet til forsvarlig tilsyn vil gjelde for hele leirskoleoppholdet, og for reisen til og fra. Kommunen har en plikt til å ha ulykkesforsikring for elevene som skal gjelde for skade som skjer på leirskoleopphold .

Tap som ikke dekkes av forsikringsordningen, folketrygden eller yrkesskadeforsikringsloven, kan eventuelt kreves erstattet etter alminnelige erstatningsrettslige regler. I en vurdering av om skol eeier er erstatningspliktig, vil kravet til forsvarlighet etter forskrift til opplæringsloven § 12 -1 stå sentralt.

Vår referanse: 2014/5809