Mer grunnskoleopplæring til ungdom - veileder

1 Bakgrunn

Opplæringsloven § 4A-1 andre ledd gjør det mulig for kommuner og fylkeskommuner å tilby mer grunnskoleopplæring til ungdommer som har rett til videregående opplæring etter lovens § 3-1. Friskoler omfattes ikke av dette.

Opplæringsloven § 4A-1 andre ledd lyder slik:

Kommuner og fylkeskommuner kan òg tilby grunnskoleopplæring etter første ledd til dei som har rett til vidaregåande opplæring etter § 3-1, men som har behov for meir grunnskoleopplæring for å kunne fullføre vidaregåande opplæring.

Deltakere i tilbud om mer grunnskoleopplæring må oppfylle to kriterier:

  1. De må ha rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1. Dette innebærer at de må ha fullført grunnskolen og ikke ha brukt opp retten til videregående opplæring for ungdom. (De som er over 25 år, kan ha rett til grunnskoleopplæring for voksne etter § 4A-1 første ledd).
  2. Skoleeier må anse at vedkommende har behov for mer grunnskoleopplæring. Behovet for mer grunnskoleopplæring skal knyttes til den enkeltes mulighet til å fullføre videregående opplæring. Vurderingen skal knyttes til det faglige nivået og hvilke forutsetninger han eller hun har for å kunne starte opp og følge undervisningen på videregående nivå, for dermed å klare å fullføre videregående opplæring. Det er den enkelte ungdommens behov for mer grunnskoleopplæring, og ikke bare et ønske om bedre grunnskolekarakterer eller -poeng, som skal være tema når behovet skal vurderes.

Alle ungdommer som har gjennomført grunnskolen, men som av ulike årsaker ikke har et godt nok faglig grunnlag til å starte eller gjennomføre videregående opplæring, vil altså kunne få mer grunnskoleopplæring etter § 4A-1 andre ledd. Et eksempel kan være ungdommer som har kommet til Norge sent i grunnskoleopplæringen og som derfor ikke har fått all den grunnskoleopplæringen de har behov for.

Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har rett til tre års heltids videregående opplæring (ungdomsretten). Ungdom som mottar tilbudet etter § 4A-1 andre ledd vil regnes som deltakere, ikke elever, og derfor ikke bruke av ungdomsretten.

Tilbudet skal være gratis og vil regnes som grunnskoleopplæring som kan dokumenteres på vitnemålet fra grunnskolen.