Opplæringsloven § 2 - 1 andre ledd - Opphold på mer enn tre måneder

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Finnmark om hva som ligger i ordlyden " meir enn tre månader" i opplæringsloven § 2-1 andre ledd.

Utdanningsdirektoratet viser til henvendelsen fra Fylkesmannen i Finnmark datert 06.12.2012.

Fylkesmannen stiller spørsmål ved hva som ligger i ordlyden “ meir enn tre månader” i
opplæringsloven § 2-1 andre ledd. Må oppholdet sammenhengende være over tre måneder, eller kan det også gjelde flere opphold per år som samlet varer mer enn tre måneder?

I henvendelsen fra Fylkesmannen er det skissert et konkret eksempel på problemstillingen. Et barn får opphold på turistvisum hvor barnet er i Norge tre måneder (90 dager) av gangen. Barnet går ikke på skole i hjemlandet , og kommunen mener barnet ikke har rett til opplæring i Norge.

Etter opplæringsloven § 2-1 andre ledd har et barn rett til grunnskoleopplæring når det er
sannsynlig at barnet skal være i landet i mer enn tre måneder.

I forarbeidene til opplæringsloven, NOU 1995:18 Ny lovgivning om opplæring kapittel 37.5 står det blant annet følgende om utlendingers rett og plikt til opplæring i grunnskoler og videregående skoler i Norge:

"Etter utvalgets oppf atning er det gode grunner for å kreve at utlendig må være bosatt i Norge og ikke bare på gjennomreise, ferie eller annet kortvarig opphold. Undervisning gir først og fremst utbytte for dem som oppholder seg en lengre periode i landet og må forutsettes opp hold av en viss varighet. Dersom ikke særlige forhold i den enkelte tilfelle tilsier noe annet, kan det etter dette være naturlig å legge til grunn at opphold kortere enn 3 måneder ikke utløser rettigheter eller plikter i opplæringssammenheng. Når det er klart at oppholdet faktisk strekke r seg ut over 3 måneder, bør det på den annen side ikke kreves at oppholdet har vart en viss tid. Som utgangspunkt bør loven da gjelde fra første dag"

På bakgrunn av uttalelsene i forarbeidene mener Utdanningsdirektoratet det må være
sannsynligheten for at barnet skal oppholde seg i Norge i mer enn tre måneder
sammenhengende som må legges til grunn for vurderingen av om barnet har rett til grunnskoleopplæring.