Informasjon om leksehjelp i grunnskolen Udir-6-2010

1. Innledning

Kommunen plikter å ha et tilbud om gratis leksehjelp i grunnskolen etter opplæringsloven § 13-7a. Paragraf 13-7a lyder:

Kommunen skal ha eit tilbod om leksehjelp i grunnskolen.
Tilbodet skal vere gratis for elevane. Elevane skal ha rett til å delta på leksehjelptilbodet, men det skal vere frivillig om dei ønskjer å delta.
For krav om politiattest gjeld reglane i § 10-9.
Departementet gir nærmare forskrifter om leksehjelptilbodet.

Staten og fylkeskommunene plikter å tilby gratis leksehjelp når disse tilbyr grunnskoleopplæring, jf. opplæringsloven §§ 13-1, 13-2 og 13-3a. En tilsvarende plikt gjelder for private skoler med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven § 7-1e. Også private skoler godkjent etter opplæringsloven § 2-12 plikter å ha et tilbud om leksehjelp til elever i grunnskolen.