Leirskole-elev med rett til spesialundervisning

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Vestfold på spørsmål knyttet til leirskole for en elev med vedtak om spesialundervisning.

Utdanningsdirektoratet viser til henvendelsen vi har mottatt fra Fylkesmannen i Vestfold 29.09.14. Henvendelsen gjelder et spørsmål knyttet til leirskole for en elev med vedtak om spesialundervisning. Vi kan ikke ta stilling til enkeltsaken, men vi kan knytte noen generelle kommentarer til henvendelsen vi har mottatt.

Opplæringsloven § 2-3 gir skoleeier eller skolen noe fleksibilitet når det gjelder bruk av
andre opplæringsarenaer, særlig tiltak for en kortere tid for klassen/basisgruppen.

I opplærings loven § 2-3 første ledd annet punktum står det at: «Ein del av
undervisningstida etter § 2-2 kan brukast til fag og aktivitetar som skolen og elevane vel, til leirskoleopplæring og til opplæring på andre skolar eller på ein arbeidsplass utanfor skolen.»

Som det fremgår av rundskriv Udir-03-2010 side 3 må også denne opplæringen være
innenfor rammene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Aktivitetene må kunne kobles til
kompetansemål i læreplanene for fag. Eksempler på fag og aktiviteter som § 2-3 første ledd annet punktum åpner for, er leirskoleopphold. Dersom bruken av en alternativ
opplæringsarena gjelder for klassen/basisgruppen eller andre grupper og er knyttet til en
kortere tidsperiode, er det ikke nødvendig med noe særskilt grunnlag for denne
tilretteleggingen. Dette vil være en del av lærerens tilpassede opplæring og en del av den
fleksibiliteten som § 2-3 første ledd annet punktum åpner for.

I utgangspunktet er det skolen/kommunen som avgjør om det skal gis leirskoleopphold.
Kommunen/skolen er ikke forpliktet til å gi leirskoleopphold for elevene, men dersom dette gjøres, skal kommunen/skole dekke utgifter til reise, opphold og undervisning. Det fremgår av rundskriv F-14 -03 fra Kunnskapsdepartementet at funksjonshemmede elever skal kunne delta på lik linje med funksjonsfriske, og kommunen/skolen må dekke eventuelle kostnader som er nødvendig for at funksjonshemmede elever skal kunne delta, for eksempel kostnader til assistent. Begrepet funksjonshemmet er ikke begrenset til fysisk skade eller sykdommer, og prinsippet må være at alle elever skal gis mulighet til å delta på leirskoleoppholdet.

Vår referanse: 2014/5442