Tilskudd til privat barnehage ved fornyelse/utvidelse av eksisterende godkjenning

Allerede godkjente barnehager som gjør endringer slik at det kreves en ny egnethetsvurdering etter barnehageloven § 10, må søke om ny godkjenning. Barnehagemyndigheten avgjør om en endring krever ny godkjenning.