Sammenstilling av pensjonsutgifter kan dokumentere en privat barnehages «pensjonsutgifter»

Utdanningsdirektoratet mener at en sammenstilling av den private barnehagens pensjonsutgifter fra barnehagens pensjonsleverandør, kan dokumentere barnehagens «pensjonsutgifter», jf. forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager § 4 a første ledd.  

I det siste har vi mottatt en del henvendelser fra sektor om hva som kan dokumentere private barnehagers pensjonsutgifter, når private barnehager søker om å få dekket sine pensjonsutgifter etter søknadsordning for private barnehager med vesentlig høye pensjonsutgifter. Dette gjelder særlig dokumentasjon av pensjonsutgifter når barnehagen enten har innbetalt midler til barnehagens premiefond eller har dekket pensjonsutgifter med midler fra premiefondet. Spørsmålet er om en sammenstilling av den private barnehagens pensjonsutgifter fra pensjonsleverandør kan dokumentere barnehagens «pensjonsutgifter».

Søknadsordningen er regulert i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager (forskriften) § 4 a første ledd. Her står det at:

"Har den private barnehagen[…]vesentlig høyere pensjonsutgifter enn det som blir dekket gjennom pensjonspåslaget, har den private barnehagen etter søknad til kommunen krav på å få dekket sine pensjonsutgifter. Den private barnehagens pensjonsutgifter fremgår av barnehagens to år gamle regnskap."

I utgangspunktet fremgår pensjonsutgiftene av de private barnehagenes regnskap, men det står i merknadene til bestemmelsen at:

"Barnehagen må dokumentere pensjonsutgiftene. Dette kan gjøres ved å fremvise samlede fakturaer for innbetalte premier til sine pensjonsleverandør i løpet av det aktuelle regnskapsåret."

Hverken ordlyden i forskriften § 4 a første ledd eller merknadene angir uttømmende hva som kan dokumentere private barnehagers «pensjonsutgifter».  

Formålet med bestemmelsen i forskriften § 4 a første ledd er å fange opp barnehager som har «vesentlig høyere pensjonsutgifter» enn det som blir dekket gjennom pensjonspåslaget. Dette gjelder f.eks. barnehager som har en pensjonsordning basert på reglene for offentlig tjenestepensjon for sine ansatte.

For at søknadsordningen faktisk skal treffe på de barnehagene som kvalifiserer til «vesentlig høyere pensjonsutgifter», må dokumentasjonen sikre at det er barnehagenes reelle pensjonsutgifter som blir vurdert. Det er ikke gitt at barnehagens regnskap eller faktura fra pensjonsleverandør viser barnehagens faktiske «pensjonsutgifter». Det skyldes at de ikke nødvendigvis viser barnehagens innbetaling til premiefondet eller bruk av midler fra premiefondet for å dekke barnehagens pensjonsutgifter. En sammenstilling fra barnehagens pensjonsleverandør av barnehagens pensjonsutgifter, hvor innbetaling til premiefondet og bruk av midler fra premiefondet er skilt ut fra pensjonsutgiftene, kan kvalifisere som dokumentasjon av barnehagens «pensjonsutgifter», jf. forskriften § 4 a. Om sammenstillingen er god nok dokumentasjon, må vurderes konkret av kommunen i hvert enkelt tilfelle.