Bruk av premiefond

Kunnskapsdepartementet har kunngjort endringer i merknadene til forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager § 4a, og har bedt Udir vurdere om det er behov for endringer i tolkningsuttalelser knyttet til bestemmelsen.

Kunnskapsdepartementet har vedtatt endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager, som trer i kraft 1. januar 2023. Endringene er først og fremst endringer i nasjonale satser og tallgrunnlag. Departementet har også gjort enkelte endringer i merknadene til § 4a. I femte avsnitt der det står om hvordan den private barnehagen skal finne fram til faktisk pensjonsutgift per heltidsplass, har departementet tatt inn følgende setning: «Årlig bruk av premiefond og de ansattes egenandel skal trekkes fra.».

Udir har tidligere bl.a uttalt:

"Hvis barnehagen velger å putte inn ekstra innskudd i pensjonsordningen med sikte på å bygge opp et fond som kan brukes til innskudd på pensjonskontoen i senere år, er dette ikke en pensjonsutgift barnehagene er forpliktet til å gjøre. Derfor regnes innbetaling til premiefond ikke som en «pensjonsutgift» etter forskriften § 4 a, og det skal ikke være med i vurderingen av om barnehagen har «vesentlige høyere pensjonsutgifter».

Hvordan den private barnehagen velger å dekke sine pensjonsutgifter, er ikke en del av vurderingen av om barnehagen har «vesentlige høyere pensjonsutgifter» etter § 4 a. Det innebærer at om barnehagen velger å dekke sine pensjonsutgifter med bruk av premiefond eller vanlige driftsmidler, har det ikke betydning for vurderingen av om barnehagen har «vesentlige høyere pensjonsutgifter.»"

Vi har her tenkt på tilfeller der barnehagen selv styrer innbetalinger til og bruken av premiefond, eventuelt bruk av vanlige fond. Vi har i ettertid blitt gjort oppmerksomme på at dette ikke er så praktisk og at bruken av premiefond normalt styres av pensjonsleverandøren, og at det ikke er vanlig at barnehagen på eget initiativ setter inn ekstra penger eller gjør uttak av fondet. I praksis vil det si at den private barnehagens innbetalinger til pensjonsleverandøren normalt vil vise pensjonskostnaden. Vi mener derfor at merknadene til § 4a slik de vil være fra 1. januar 2023 er riktige.

Se endringsforskriften med endrede merknader. Det er enkelte andre presiseringer i merknadene også, og vi anbefaler at de leses i sin helhet.

Vår referanse 2022/10984