Rett til barnehageplass for barn av asylsøkere

Kunnskapsdepartementet har svart på spørsmål om barn av asylsøkere har rett til barnehageplass.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Barn av asylsøkere regnes ikke som bosatt, så lenge det ikke er fattet vedtak om/avslag på oppholdstillatelse. Det betyr at barnet heller ikke har rett på barnehageplass. Dette kommer av at opphold i mottak er av midlertidig karakter inntil asylsøknaden er avgjort. 

Oppholdstillatelse og varig bosatt i en kommune

Det er altså først etter at det er fattet vedtak om oppholdstillatelse og vedkommende er varig bosatt i en kommune at asylsøkere regnes som bosatt i henhold til barnehageloven § 12a.

Det innebærer at selv om familien har fått oppholdstillatelse, vil ikke barna ha rett til barnehageplass, dersom de fortsatt oppholder seg på mottak og ikke har fått tilbud om varig bosetting.

Ventetiden mellom vedtak om oppholdstillatelse og bosetting skal være så kort som mulig, og senest innen seks måneder. Etter vedtak om oppholdstillatelse skal det derfor ikke gå lang tid før familien blir bosatt og barnet får et barnehagetilbud.

Barn i asylmottak skal ha et tilrettelagt tilbud

Barn i asylmottak skal, fra de er to år og til grunnskolealder, ha et tilrettelagt tilbud på minimum 3 timer per dag, mandag til fredag. Tilbudet kan gis gjennom egen barnebase på mottaket eller ved kjøp av barnehagetilbud eller lignende. Dette gjelder både om barnet har foresatte eller er enslig mindreårig. Dette følger av kravspesifikasjonene som UDI stiller til de enkelte mottakene.