Rett til barnehageplass - livssynsbarnehager

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Hordaland om rett til barnehageplass og livssynbarnehager.

Vi viser til henvendelse av 7. juli 2009 vedrørende rett til barnehageplass og livssynsbarnehager. Vi viser til foreløpig svar av 8. juli 2009.

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehager fra august i samsvar med barnehageloven med forskrifter, jf. lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) § 12a første ledd.

Barn som har rett til barnehageplass i henhold til § 12a, har rett til å motta en barnehageplass i samsvar med barnehageloven med forskrifter. Dette betyr rett til plass i en barnehage som er godkjent etter barnehageloven § 10, jf. §§ 1 og 2 eller § 11. Det vil si en godkjent ordinær barnehage eller en godkjent familiebarnehage. Barnehager som er godkjent etter barnehageloven har ansvar for å drive virksomheten i samsvar
med gjeldende lover og regelverk, jf. barnehageloven § 7 første ledd.

Det er kommunens ansvar å oppfylle retten til barnehageplass for alle barn som er bosatt i kommunen. Utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov, jf. barnehageloven § 8 andre ledd. Kommunen har oppfylt retten til barnehageplass ved å gi et tilbud som er i samsvar med § 12a.

Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn, jf. barnehageloven § 12. Den samordnede opptaksprosessen skal bidra til effektiv fordeling av barnehageplasser ut fra søkernes ønsker og behov, skal sikre likebehandling av barn og likebehandling av private og kommunale barnehager, og skal være et redskap for kommunen i arbeidet for å sørge for at retten til barnehageplass blir oppfylt. Den samordnede opptaksprosessen er et viktig redskap ved fordeling av barnehageplasser. Kommunen skal legge til rette for en prosess der det tas hensyn til barnehagenes mangfold og egenart. Ved fordeling av barnehageplasser i barnehager med religiøs profil er det særlig viktig at kommunen tar hensyn til brukernes ønsker og behov. Dersom kommunen må tildele søkere plass i barnehage som er i strid med deres religiøse oppfatning, må kommunen tilpasse det totale barnehagetilbudet i kommunen i samsvar lokale forhold og behov.

Vår referanse: 200903731-/KRI