Refusjon for barn av personer med diplomatstatus

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Oslo og Akershus på spørsmål om hvilken kommune som skal dekke tilskudd til barnehageplasser for barn uten folkeregistrert adresse, bosatt i en annen kommune enn der de går i barnehage. 

Vi viser til e-post av 8. juni 2017 hvor dere anmoder om en tolkningsuttalelse om refusjon. Vi beklager at det har tatt noe tid å besvare henvendelsen.

Dere viser til at dere har mottatt en henvendelse fra Bærum kommune. Kommunen har en privat internasjonal barnehage, der noen av barna er uten folkeregistrert adresse ettersom de er barn av personer med diplomatstatus. Noen av disse barna er bosatt i Asker kommune. Dere stiller spørsmål om hvilken kommune som skal dekke tilskudd til barnehageplasser for barn uten folkeregistrert adresse, bosatt i en annen kommune enn der de går i barnehage.

Som dere viser til, skal kommunen tilby barnehageplass til barn som er bosatt i kommunen, jf. barnehageloven § 12 a tredje ledd. Det stilles ikke krav om at barnet er folkeregistrert i kommunen.

Etter forskrift om tilskudd til private barnehager § 3 skal kommunen gi driftstilskudd til private barnehager per heltidsplass. Kommunen skal bruke den private barnehagens rapportering om antall barn, alder og oppholdstid i utregningen av tilskuddet, jf. § 12 første ledd.

Private barnehager kan ha opptakskrets utenfor kommunegrensene. Etter forskrift om tilskudd til private barnehager § 15 har kommuner som har private barnehager med barn som er folkeregistrert i en annen kommune, rett til refusjon for barnehageplassen fra kommunen der barnet er folkeregistrert. Bakgrunnen for dette er at det er denne kommunen som mottar rammetilskuddet for barnet.

Forskrift til folkeregisterloven § 4-4-6 sier at diplomater og diplomatens husstandsmedlemmer ikke regnes som bosatte i Norge. Barn av diplomater har derfor ingen folkeregistrert adresse i Norge. Da barnet ikke er folkeregistrert i noen kommune, vil det heller ikke være noen kommune å kreve refusjon fra. Kommunen som barnehagen ligger i må da selv bære kostnadene for barnet, selv om barnet ikke bor i kommunen.

Vår referanse: 2017/4837