Refusjon av kostnader for barn fra andre kommuner

Vi viser til henvendelse fra Fylkesmannen i Hordaland av 11.04.2012. Fylkesmannen spør om det skal refunderes for hele måneder, eller om det skal refunderes for de enkelte dager i de månedene barna begynner eller slutter, etter forskrift om tilskudd til barnehager § 11.

Barnehageloven § 14 regulerer kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager. Det følger av forskriften § 11 at

«kommuner som har ikke-kommunale barnehager med barn som er bosatt i en annen kommune, har rett til refusjon for kostnader til ordinær drift som ikke dekkes av foreldrebetalingen og andre offentlige tilskudd fra kommunen der barnet er bosatt».

Det er barnets hjemkommune som har ansvar for å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen, jf. barnehageloven § 12a. Når kommunens barn benytter barnehageplass i ikke-kommunale barnehager i andre kommuner, skal refusjonsordningen i forskriften § 11 sørge for at andre kommuner får refundert sine kostnader, når disse oppfyller barnets hjemkommunes plikt til å tilby plass i barnehage.

Samtidig skal refusjonsordningen heller ikke medføre at disse kommunene tjener på å oppfylle plikten til barnets hjemkommune. Av den grunn mener vi at det skal refunderes dag for dag i de månedene barna begynner eller slutter i den ikke-kommunale barnehagen.