Svar på spørsmål om barnehageloven § 19 g

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Østfold på spørsmål om barnehageloven § 19 g.

Vi viser til e-poster av 20. og 25. januar 2017 fra Fylkesmannen i Østfold. Dere stiller spørsmål om barnehageloven § 19 g.

I henvendelsen av 20. januar spør dere om hvilken kommune som har det økonomiske ansvaret for tilretteleggingen av barnehagetilbudet, når barnet går i en privat barnehage i en annen kommunen enn bostedskommunen.

I henvendelsen av 25. januar spør dere om hvilken kommune som skal fatte vedtak (og tildele ressurser) etter barnehageloven § 19 g for et barn som er fosterhjemsplassert i en annen kommunen enn den kommunen som plasserte barnet.

Økonomisk ansvar for tilrettelegging av barnehagetilbudet

Det er kommunen som etter barnehageloven § 19 g skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet tilrettelagt barnehagetilbud. Det er kommunen som er økonomisk ansvarlig for tilretteleggingen.

Det følger av barnehageloven § 8 andre ledd at kommunen har plikt til å tilby barnehageplass til barn bosatt i kommunen. Kommunens øvrige ansvar etter barnehageloven må etter vår mening også gjelde for barn som er bosatt i kommunen.

Kommunens plikt til å tilby barnehageplass etter barnehageloven § 8 andre ledd gjelder innenfor kommunegrensene, jf. Ot.prp. nr. 52 (2007-2008) punkt 4.7.2.1, og det følger av lovens § 12 a at barnet har rett til plass i kommunen der det er bosatt.

Vi mener at kommunens plikt til å tilrettelegge barnehagetilbudet og kommunens økonomiske ansvar for tilretteleggingen også kun gjelder innenfor kommunegrensen. Dersom barnet går i en barnehage utenfor bostedskommunen, har verken bostedskommunen eller vertskommunen plikt til å tilby et egnet tilrettelagt barnehagetilbud. Ønsker barnet barnehageplass i bostedskommunen, har barnet rett på et egnet tilrettelagt barnehagetilbud, jf. § 19 g.

I de tilfellene barnet får plass i en barnehage utenfor bostedskommunen eller allerede går i en barnehage utenfor kommunen når tilretteleggingsbehovet oppstår, mener vi kommunene seg imellom må bli enige om en løsning. Vi vil oppfordre til at kommunene finner gode løsninger som er til det beste for barnet.

Fosterhjemsplasserte barn

Et barn som blir fosterhjemsplassert i en annen kommune enn hjemkommunen vil bli folkeregistrert i fosterhjemskommunen. Det er da denne kommunen som skal oppfylle barnets rettigheter etter barnehageloven. Kommunen må da blant annet tilby barnet barnehageplass og fatte vedtak etter § 19 g, dersom det er behov for det.

Vår referanse: 2017/1115