Moss kommune - spørsmål om kommunens ansvar ved stenging av barnehage

Kunnskapsdepartementet har svart Moss kommune om rett til barnehageplass og kommunens ansvar ved stengning av privat barnehage.

 

Vi viser til henvendelse av 3. august 2009 vedrørende rett til barnehageplass og kommunens ansvar ved stengning av privat barnehage.

I henhold til lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) § 8 andre ledd har kommunen plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen, jf. § 12a. Utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov.

Barnehageeier skal drive virksomheten i samsvar med gjeldende lover og regelverk, jf. barnehageloven § 7 første ledd. Kommunen er lokal barnehagemyndighet og skal sikre et helhetlig barnehagetilbud som er av god kvalitet og tilpasset lokale forhold og behov. Kommunen skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk, jf. § 8 første ledd.

Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter barnehageloven, jf. § 16. Kommunen kan gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke overholdes, eller forholdene ikke lar seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stengning av virksomheten.

Kommunen som barnehagemyndighet har flere oppgaver. Samtidig som kommunen skal oppfylle retten til barnehageplass, skal kommunen også føre tilsyn med barnehager etter barnehageloven og fatte vedtak om stengning i den grad kommunen finner dette nødvendig.

Dersom en barnehage blir stengt med hjemmel i barnehageloven § 16 eller av andre grunner, må kommunen skaffe til veie barnehageplass til barn som har rett til barnehageplass i henhold til § 12a. Det er kommunens ansvar å oppfylle retten til barnehageplass. Videre er det kommunens ansvar å sørge for at utbyggingsmønster og driftsformer er tilpasset brukernes ønsker behov, jf. § 8 andre ledd, og at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk, jf. første ledd.

Dette krever at kommunen har god lokalkunnskap og et nært samarbeid med de private barnehagene slik at kommunen gjennom aktiv veiledning og tilsyn tidlig kan fange opp eventuelle lovbrudd eller uforsvarlige forhold ved barnehagen og be om at disse rettes opp.

Det er regjeringens målsetning at alle som ønsker barnehageplass skal få tilbud om det. På det nåværende tidspunkt er det kun barn som omfattes av § 12a som har rett til barnehageplass og som kommunen således er forpliktet til å sørge for barnehageplass til, jf. § 8 andre ledd. Departementet oppfordrer imidlertid kommunen til å forsøke å finne plass til alle barn som måtte miste sin barnehageplass på grunn av stengning.

Vennligst ta kontakt med Fylkesmannen i Østfold for nærmere veiledning.

Kunnskapsdepartementets referanse: 200903917-/KRI

Kopi:

Fylkesmannen i Østfold