Foreldrebetaling og makspris i barnehage

Utdanningsdirektoratet har svart  Statsforvalteren i Agder på spørsmål om foreldrebetaling og makspris i barnehage

Vi viser til deres henvendelse av 07.09.2021 med spørsmål om foreldrebetaling og makspris i barnehage. Dere ønsker veiledning i spørsmålet om en barnehage har anledning til å gå utover makspris og ta ekstra betalt for en uke oppholdstid i barnehagen i juli («sommerbarnehage»), for de familiene som ønsker det.

Vårt svar

Spørsmålet reguleres av forskrift om foreldrebetaling i barnehager (forskriften), jf. barnehageloven § 20. Foreldrebetaling for en plass i barnehage kan ikke settes høyere enn maksimalgrensen som blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak, jf. forskriften § 1 første ledd. Den månedlige maksimalgrensen for 2021 er 3230 kr. Den årlige maksimalgrensen beregnes ut fra betaling i 11 måneder (3230x11), og er dermed i år på 35530 kr.

Maksimalgrensen for foreldrebetaling gjelder for et heldags ordinært barnehagetilbud, jf. forskriften § 1 andre ledd. Et heldagstilbud er en avtalt ukentlig oppholdstid på 41 timer eller mer, jf. forskriften § 1 andre ledd siste punktum. Et ordinært barnehagetilbud er et tilbud innenfor gjeldende lov og forskrifter. Et avtalt heldagstilbud som oppfyller kravene i barnehageloven med forskrifter, er dermed omfattet av maksimalgrensen for foreldrebetaling.

Det er i visse tilfeller adgang til å ta betalt utover maksimalgrensen. Det er adgang for barnehageeier i samarbeid med foreldrene, å ta betalt utover maksimalprisen for helt spesielle aktiviteter, jf. rundskriv F-08/2006 merknad til forskriften § 1 på side 80. Som eksempler på slike helt spesielle aktiviteter nevnes dansetimer, skiskole, ridetimer eller lignende, som skjer innenfor barnehagetiden. Disse helt spesielle aktivitetene etter foreldrenes ønsker, regnes ikke som del av det ordinære barnehagetilbudet. Videre kan betaling for kost komme i tillegg, jf. forskriften § 1 første ledd siste punktum. Det gis også mulighet til å gå utover maksimalgrensen dersom vilkårene i unntaksbestemmelsen i forskriften § 4 er oppfylt.

Avgjørende for spørsmålet om barnehagen kan ta ekstra betalt utover maksimalgrensen for en uke med «sommerbarnehage», er om «sommerbarnehagen» kan anses som en del av det ordinære barnehagetilbudet. Dere opplyser at den aktuelle barnehagen har stengt hele juli, i tillegg til fem planleggingsdager, for de som ikke benytter seg av «sommerbarnehagen». Ifølge deres henvendelse er vanlig praksis i barnehagene ellers, at de er stengt i tre uker pluss fem planleggingsdager. Barnehageloven regulerer ikke åpningstid eller antall måneder barnehager må ha åpent, men dette skal gå frem av barnehagens vedtekter, jf. barnehageloven § 8 bokstav e. Så lenge åpningstidene fremgår av vedtektene og det er avtalt et heltidstilbud, kan en barnehage ha åpent kortere tid enn 11 måneder og ta betalt maksimalpris.

Likeledes gjelder maksimalgrensen også når en barnehage har åpent 11 måneder eller mer, slik som dere viser til at er vanlig praksis. En barnehage kan ha åpent mer enn 11 måneder, men foreldrebetalingen kan likevel ikke gå utover maksimalgrensen. Dersom det betales flere enn 11 terminbeløp, må den månedlige kostnaden settes lavere enn 3230 kr, slik at summen av terminbeløpene ikke overstiger den årlige maksimalgrensen på 35530 kr (Rundskriv F-08/2006, side 80). Å holde den aktuelle barnehagen åpen den første uken i juli, er dermed ikke i seg selv et tilbud utover det ordinære.

Vurderingen videre er hvorvidt uken med «sommerbarnehage» skiller seg fra barnehagens ordinære tilbud i de øvrige ukene som barnehagen holder åpent. Hvis uken med «sommerbarnehage» ikke skiller seg vesentlig fra barnehagens ordinære tilbud, så taler dette for at «sommerbarnehagen» må anses som del av det ordinære barnehagetilbudet. At «sommerbarnehagen» er et tilbud på dagtid, taler for at den er en del av det ordinære tilbudet. Spesielle aktiviteter som ikke er en del av det ordinære tilbudet, skal som nevnt skje i samarbeid med foreldre og innenfor barnehagetiden. Ut fra deres beskrivelse av «sommerbarnehagen» er det få holdepunkter for at «sommerbarnehagen» kan anses som en slik helt spesiell aktivitet som det kan tas ekstra betalt for. Dersom «sommerbarnehagen» vurderes å være en del av det ordinære barnehagetilbudet, kan det ikke tas ekstra betalt utover maksimalgrensen.

Vår referanse: 2021/9336