Svar på spørsmål om betaling for deltidsplass i privat barnehage

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Buskerud på spørsmål om forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

Vi viser til e-post fra dere 12.oktober 2017, hvor dere skriver at dere har mottatt et spørsmål om forskrift om foreldrebetaling i barnehager (forskriften). Dere lurer på om kommunen må dekke hele differansen mellom den fastsatte deltidsprisen i den private barnehagen og foreldrebetalingen, dersom foreldrene har vedtak etter § 3 og den private barnehagen fastsetter foreldrebetalingen for deltidsplasser tett opp til maksimalprisen. Dere lurer på om kommunen må dekke dette når kommunens sats for deltidplass er vesentlig lavere.

Det rettslige utgangspunktet for foreldrebetaling for et deltidstilbud følger av forskriften § 2 første ledd som bestemmer at

Foreldrebetaling for et deltidstilbud skal settes lavere enn foreldrebetalingen for et heldagstilbud.

Det følger av rundskriv F-08/2006 at

Bestemmelsen slår fast at betalingen for et deltidstilbud skal være lavere enn betalingen for et heldagstilbud.
Barnehageeier står imidlertid fritt til å bestemme hvor mye lavere prisen for et deltidstilbud skal være.

Det er altså opp til barnehageeiers skjønn å fastsette hvor mye lavere prisen for et deltidstilbud skal være. Derfor kan barnehageeier fastsette foreldrebetalingen for en deltidsplass tett opp til maksimalprisen, så lenge den er lavere enn prisen for et heldagstilbud. Det er uten betydning at kommunens sats for deltidsplass er vesentlig lavere.

Om refusjon fra kommunen følger det av vår artikkel på udir.no at kommunene skal refundere inntektstapet til de private barnehagene der foreldrene har fått vedtak om redusert foreldrebetaling, se https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/. Det samme følger av rundskriv F-05/2011, som på side 5 sier at

Det følger av forskriften om foreldrebetaling i barnehager at barnehageeier skal refunderes fullt ut for reduksjonen i foreldrebetalingen som har sin bakgrunn i moderasjonsordningene.

Dette innebærer at barnehageeier skal refunderes fullt ut. Det er ikke oppstilt noen unntak eller begrensninger i kommunens ansvar for å refundere slik inntektstap, og kommunen må derfor dekke hele differansen mellom deltidsprisen og foreldrebetalingen dersom foreldrene har vedtak etter § 3.

Vår referanse: 2017/6893