Rundskriv F-04-11: Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter

5. Dispensasjoner

5.1 Behovet for dispensasjon

Det følger av barnehageloven §§ 17 tredje ledd og 18 tredje ledd at det kan dispenseres fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder i tilfellene der det ikke kan skaffes personale som oppfyller kravene til utdanning.

Med hjemmel i §§ 17 fjerde ledd og § 18 fjerde ledd har Kunnskapsdepartementet fastsatt forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet til styrer og pedagogisk leder. Det følger av forskriften at kommunen kan gi midlertidig og varig dispensasjon fra utdanningskravet til styrer og pedagogisk leder. Adgangen til å få dispensasjoner vil variere over tid ut fra tilgjengeligheten på pedagoger i arbeidsmarkedet.

5.2 Reglene om dispensasjon

I § 1 i forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder står det:

Kommunen kan, etter søknad fra barnehagens eier, innvilge midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder for inntil ett år av gangen etter at stillingen har vært offentlig utlyst og det ikke har meldt seg kvalifisert søker.

Etter en samlet vurdering av den reelle kompetansen hos den det søkes dispensasjon for, kan kommunen stille relevante vilkår ved innvilgelse av dispensasjonen.

Dispensasjonen som gis er knyttet til den personen det søkes dispensasjon for og til en konkret stilling i en konkret barnehage.

I § 2 i forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder står det:

Når en person har hatt midlertidig dispensasjon etter denne forskrift § 1 i tre år, kan kommunen innvilge varig dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder dersom det ikke melder seg kvalifisert søker og svært gode grunner taler for å gi varig dispensasjon.

For styrer og pedagogisk veileder i familiebarnehager kan det ikke gis varig dispensasjon fra utdanningskravet.

Søknad om varig dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder skal framsettes av barnehagens eier. Eier må dokumentere at stillingen årlig har vært utlyst offentlig, og at det er gjort en reell innsats for å skaffe kvalifisert person til stillingen. Søknad om varig dispensasjon for pedagogisk leder skal inneholde uttalelse fra barnehagens styrer.

Varig dispensasjon skal bare gis unntaksvis. Det skal foretas en individuell vurdering av vedkommendes reelle kompetanse knyttet til barnehagens samfunnsmandat. Dispensasjonen som gis er knyttet til den personen det søkes dispensasjon for og til en konkret stilling i en konkret barnehage.

5.3 Hvem kan søke dispensasjon

Barnehageeier kan søke om dispensasjon fra utdanningskravet til styrer og til pedagogisk leder. Det ligger til kommunen som barnehagemyndighet å vurdere om en søknad skal innvilges. Når den reelle kompetansen hos den det søkes for er vurdert, kan kommunen stille vilkår ved dispensasjonen. Hva slags vilkår som eventuelt stilles, vil være avhengig av den reelle kompetansen vedkommende har og hvordan kommunen vil sikre at vedkommende blir i stand til å fylle stillingen. Det kan for eksempel stilles krav om at den som får dispensasjon, mottar veiledning fra førskolelærer.

5.4 Midlertidig og varig dispensasjon

Kommunen kan etter en konkret vurdering innvilge dispensasjonssøknaden, men bestemmelsen gir også kommunen mulighet til å avslå. Hensynet bak formålet med utdanningskravet, jf. punkt 3.2 Utdanningskravet, må legges til grunn ved behandling av dispensasjonssøknader.

En dispensasjon er knyttet til den personen det søkes dispensasjon for og til en konkret stilling i en konkret barnehage. Det er av den grunn ikke adgang til å ”ta med seg” en dispensasjon fra én barnehage til en annen.

Med begrepet ”kvalifisert søker” i forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder menes søker som oppfyller utdanningskravet. Kommunen må utvise skjønn i vurderingen av eiers innsats for å skaffe kvalifisert personale. Utlysningstekst, antall utlysninger, om utlysningen er offentlig tilgjengelig, tidspunktet for utlysningen og søknadsfrist for stillingen er momenter av betydning i vurderingen.

Ved behandling av søknader om midlertidig og varig dispensasjon fra utdanningskravet til styrer og pedagogisk leder i barnehage, skal de reelle kvalifikasjonene til den det søkes for vurderes av kommunen. Andre relevante momenter som kan tillegges vekt er for eksempel hvor lenge vedkommende har utført relevant arbeid i barnehage, og hvor sannsynlig det er at barnehagen innen rimelig tid kan få ansatt pedagog i stillingen. En søknad om dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogisk leder skal inneholde en skriftlig uttalelse fra barnehagens styrer.

Det følger av forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder § 2 fjerde ledd at varig dispensasjon fra utdanningskravet ” skal bare gis unntaksvis”. Det følger videre av paragrafen første ledd at det må foreligge ”svært gode grunner for å innvilge en varig dispensasjon”. I begrepet ”svært gode grunner” ligger at eier ikke har klart å rekruttere personale i tråd med utdanningskravet til tross for reell innsats, og at den det søkes dispensasjon for er skikket/egnet til arbeid som styrer eller pedagogisk leder i barnehagen. Dersom kommunen ikke finner at det er særlig gode grunner som taler for å gi varig dispensasjon, skal søknaden avslås.

5.5 Klage

Det følger av barnehageloven § 17 tredje ledd og § 18 tredje ledd at kommunens vedtak vedrørende dispensasjon kan påklages til fylkesmannen. I § 4 i forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder er dette presisert:

Kommunens vedtak i sak om midlertidig og varig dispensasjon kan påklages til fylkesmannen. Det samme gjelder kommunens vedtak i sak om godkjenning av bemanningsplan og ansettelse av personale som skal arbeide i barnehage på nattid.

Dersom kommunen ikke innvilger søknad om dispensasjon fra utdanningskravet, eller kommunen stiller vilkår ved dispensasjonen som barnehageeier ikke vil godta, kan vedtaket klages inn for Fylkesmannen. Det samme gjelder dersom kommunen avslår søknad om godkjenning av bemanningsplanen og ansettelsen av personalet som skal arbeide om natten (se punkt 3.2.1 foran). Klagen skal i slike tilfeller fremmes via kommunen, som gis mulighet til å vurdere eget vedtak på nytt og eventuelt omgjøre det. Dette følger av forvaltningslovens regler for klage. Dersom kommunen ikke ønsker å omgjøre eget vedtak, skal klagen oversendes Fylkesmannen til behandling.