Rundskriv F-04-11: Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter

4. Utenlandsk førskolelærerutdanning

Barnehageloven § 17 fjerde ledd og § 18 fjerde ledd gir Kunnskapsdepartementet hjemmel til å gi forskrifter om godkjenning av utenlandske utdanninger. Dette er fulgt opp i forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for styrer og pedagogisk leder i barnehage fra annen stat.

Det søkes til Utdanningsdirektoratet for å få godkjent en utenlandske utdannelse.

Først etter innvilget godkjenning kan personer med utenlandsk førskolelærerutdanning arbeide som pedagogisk leder eller styrer i norske barnehager.

Nærmere informasjon om godkjenning av utenlandsk utdanning.