Tilsyn med offentlige skoler

Statsforvalteren fører tilsyn med de offentlige skolene. Tilsynet med offentlige skoler retter seg mot skoleeier, det vil si kommunen og fylkeskommunen. 

Dette gjelder både grunnskoler, videregående opplæring og voksenopplæringstilbud. 

Selv om tilsynet med offentlige skoler retter seg mot skoleeier, er det som regel nødvendig å undersøke praksisen ved skolene. Dette betyr at skolene kan bli bedt om å bidra med skriftlig dokumentasjon og delta i intervjuer.

Statsforvalteren melder årlig tilbake til oss hvilken tilsynsaktivitet de har hatt og hvilke resultater de har avdekket. Statsforvalteren skal ta utgangspunkt i Metodehåndboken når de gjennomfører et tilsyn. 

Når vi starter et tilsyn med en skole, informerer vi om hvilke deler av regelverket vi vil undersøke, og ber om dokumentasjonen fra skolen. I noen tilfeller er dette tilstrekkelig dokumentasjon, og vi trenger ikke å gjennomføre intervjuer ved skolen.  

I noen tilsyn ber vi skolen selv vurdere i hvilken grad skolen følger regelverket. Denne egenvurderingen skal skolen gjennomføre i RefLex.

Noen ganger besøker vi skolen for å snakke med ledelsen og ansatte. Det kan også være nyttig å snakke med elever og foreldre. Det er frivillig for elever om de vil bli intervjuet. Vi spør bare om det vi trenger å vite for å avgjøre om regelverket vi fører tilsyn med, blir fulgt. 

Les mer om hvordan vi behandler personopplysninger i et tilsyn.

Hvis vi ikke finner noen brudd på regelverket avslutter vi tilsynet. Tilsynsrapporten vår oppsummerer hva vi har undersøkt og hvorfor vi mener at praksisen er i tråd med regelverket.

Ved brudd på regelverket

Hvis vi finner brudd på regelverket, oppsummerer vi dette i en foreløpig tilsynsrapport. Denne viser hvilke regler skolen har brutt, og hva skolen skal gjøre for å rette opp praksisen. Dette kaller vi et varsel om pålegg om retting. Skolen har mulighet til å kommentere innholdet i den foreløpige tilsynsrapporten, og har normalt to uker frist for å gi tilbakemelding.

Etter at vi har vurdert tilbakemeldingen fra skolen, blir skriver vi den endelige tilsynsrapporten som inneholder vedtaket om hva skolen skal rette. Dette innebærer av vi pålegger skolen å endre praksis. Skolen må gi oss tilbakemelding om hvordan dette er rettet. Skolen kan klage på vedtaket. 

Det er statsforvalteren og Udir som gjennomfører felles nasjonale tilsyn. Sammen velger vi ut temaer som er felles for tilsynene med friskolene og offentlige skoler. Tilsynsperioden går over fire år.

Felles nasjonalt tilsyn for perioden 2022-2025

For perioden 2022-2025 fører vi tilsyn med skolemiljø og internkontroll. I tilsynsperioden vil vi årlig, og i samarbeid med statsforvalterne, vurdere flere temaer for tilsynet. I RefLex finner dere egenvurderingsspørsmål med tilhørende veiledningstekst for temaene i felles nasjonalt tilsyn.

Felles nasjonalt tilsyn for perioden 2018-2021

Temaene for perioden 2018-2021 var:

  • skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen
  • skolebasert vurdering
  • spesialundervisning
  • skolemiljø
  • grunnskoleopplæring til voksne
  • videregående opplæring til voksne

Vi er i ferd med å oppsummere funnene fra perioden. Vi vil publisere en rapport så snart denne er klar.

Felles nasjonalt tilsyn for perioden 2014–2017

Temaene for perioden 2014–2017 var:

  • utbytte av opplæringen
  • skolebasert vurdering
  • forvaltningskompetanse

Rapport for perioden 2014–2017

Oppsummering av statsforvalterens tilsyn med offentlige skoler

Hvert år oppsummerer vi noen av de viktigste funnene fra statsforvalternes  tilsyn med de offentlige skolene og kommunen som barnehagemyndighet.

Oppsummering av tilsyn med offentlige skoler i 2021

Oppsummering av tilsyn med barnehager  og offentlige skoler 2016-2020

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!