Tilsyn med offentlige skoler

Statsforvalteren fører tilsyn med de offentlige skolene. Tilsynet med offentlige skoler retter seg mot skoleeier, det vil si kommunen og fylkeskommunen. 

Dette gjelder både grunnskoler, videregående opplæring og voksenopplæringstilbud. 

Selv om tilsynet med offentlige skoler retter seg mot skoleeier, er det som regel nødvendig å undersøke praksisen ved skolene. Dette betyr at skolene kan bli bedt om å bidra med skriftlig dokumentasjon og delta i intervjuer.

Statsforvalteren melder årlig tilbake til oss hvilken tilsynsaktivitet de har hatt og hvilke resultater de har avdekket. Statsforvalteren skal ta utgangspunkt i Metodehåndboken når de gjennomfører et tilsyn. 

Oppsummering av statsforvalterens tilsyn med offentlige skoler

Hvert år oppsummerer vi noen av de viktigste funnene fra statsforvalternes  tilsyn med de offentlige skolene og kommunen som barnehagemyndighet.