Behandling av personopplysninger i tilsyn

I tilsyn skal vi vurdere om en barnehage, skole eller kommune følger regelverket. For å gjøre dette, trenger vi ofte å få tilgang til personopplysninger.

Kontakt den som gjennomfører tilsynet, dersom du ønsker mer informasjon om ett bestemt tilsyn.

Personopplysninger som blir behandlet

Personopplysninger som vi behandler i tilsyn, varierer etter temaet for tilsynet. Vi ber kun om de opplysningene som er nødvendige for å gjennomføre tilsynet.

I noen tilsyn, for eksempel med gjennomføring av Elevundersøkelsen, innebærer behandlingen av personopplysninger kun kontaktinformasjon til ledelsen. I andre tilsyn, for eksempel med gjennomføring av spesialundervisning, må vi innhente individuelle opplæringsplaner, noe som innebærer at vi behandler opplysninger om enkeltelever.

Formålet med behandlingen av opplysningene

I tilsyn skal vi vurdere om barnehagen, skolen og kommunen oppfyller barnehageloven, opplæringsloven, privatskoleloven eller folkehøyskoleloven med forskrifter. Vi bruker blant annet personopplysningene til å vurdere dette.

Personopplysningene vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen jf. personvernforordningen artikkel 5 nr. 1 bokstav c, jf. personopplysningsloven § 1.

Hjemmelsgrunnlag for behandling

I tilsyn er barnehagen, skolen og kommunen pålagt å gi opplysninger til statsforvalteren eller Utdanningsdirektoratet.

Hjemmelen for behandling av personopplysninger ved tilsyn er barnehageloven §§ 54, 55 og 56, opplæringsloven § 14-1, privatskoleloven § 7-2 og forskrift til folkehøyskolen § 13.

Behandlingsansvarlig

Tilsyn medfører ofte behandling av personopplysninger, og bestemmelsene i personopplysningsloven (lov 15. juni 2018 nr. 38 om behandling av personopplysninger) gjelder. Statsforvalteren eller Utdanningsdirektoratet er behandlingsansvarlig.

Rett til innsyn, retting og sletting

Etter personopplysningsloven har den enkelte rett til innsyn i egne personopplysninger. Dersom personopplysninger er feil, kan du be om å få dem rettet. Kontakt den som gjennomfører tilsynet, dersom du ønsker innsyn i egne opplysninger, eller hvis du ønsker å få opplysningene rettet.

Utlevering til andre

Personopplysninger kan bare utleveres til andre offentlige myndigheter når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt, eller når det er nødvendig for å utføre våre lovpålagte oppgaver.