Bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager

Tilsyn og reaksjoner ved brudd

Om økonomisk tilsyn med private barnehager

Vi skal føre tilsyn med at private barnehager følger kravene til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Vi har også ansvar for å veilede barnehagene om disse reglene. Formålet med tilsynet og veiledningen er å sikre at pengene kommer barna i barnehagen til gode.

Vi har også tilsyn med at private barnehager oppfyller kravene om internkontroll for å sikre at kravene til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling følges. Kommunen som barnehagemyndighet fører tilsyn med at barnehageeiere har internkontroll som skal sikre at de oppfyller øvrige krav i loven med forskrifter. Vi kan åpne tilsyn med barnehagens krav til internkontroll alene, i sammenheng med kontroll av enkeltbrudd på andre bestemmelser, eller utvide et allerede pågående tilsyn med enkeltbestemmelser.

Formålet med vårt tilsyn med internkontrollkravet er å bidra til endringer i barnehagens praksis. Barnehageeier vil få større bevissthet om hva som er riktig bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling og hvordan dette skal regnskapsføres. Dette kan bidra til at det blir mindre feil i barnehagenes regnskaper.

Opplysningsplikt

Hvis vi åpner tilsyn med en privat barnehage, plikter barnehagen å gi oss alle opplysninger som vi trenger for å føre tilsyn. Vårt krav på opplysninger gjelder uavhengig av både lovpålagt og avtalefestet taushetsplikt. Vi har også rett til å få adgang til barnehagens lokaler. Adgangen til barnehagens lokaler er avhengig av at vi trenger det for å føre tilsyn.

Hvis vi i forbindelse med gjennomføring av tilsyn har behov for dokumentasjon fra eieren av barnehagen eller nærstående av eieren, skal vi også ha tilgang til slik dokumentasjon.

Eksempler på opplysninger vi kan be om fra eier eller nærstående selskaper:

  • Hvilken pris det nærstående selskapet tar for å levere tilsvarende varer eller tjenester til andre enn barnehagen.
  • Regnskapsinformasjon som viser at nærstående ikke har fakturert flere barnehager eller andre selskaper for den samme tjenesten.
  • Avtaler om salg eller utleie av varer eller tjenester til andre uavhengige parter.
  • Innkjøpspriser.

Nærstående kan klage på vårt krav om innsyn dersom de mener at kravet gjelder opplysninger som vi ikke trenger for å føre tilsyn.

Vedtak om reaksjoner

Dersom vi finner at barnehagen har brutt reglene i barnehageloven kapittel V og økonomiforskriften, kan vi vedta ulike reaksjoner. Reaksjonen avhenger av hvilken type lovbrudd som er gjort og omfanget av bruddet.

Barnehagen vil i disse tilfellene alltid først motta en foreløpig tilsynsrapport med informasjon om resultatet av tilsynet og om valg av reaksjon. Denne rapporten har barnehagen rett til å uttale seg om. På bakgrunn av uttalelsen fra barnehagen, vil vi vurdere om det er grunnlag for å endre innholdet i rapporten. Den foreløpige tilsynsrapporten er et varsel om vedtak etter forvaltningsloven.

Kommunen skal få mulighet til å uttale seg før vi fatter vedtak om reaksjoner i et tilsyn. I praksis vil kommunen få kopi av foreløpig tilsynsrapport (varsel om vedtak), med et brev som informerer om retten til å uttale seg.

Dersom vi helt eller delvis holder fast på at vi mener det er brudd på reglene, vil vi fatte vedtak om reaksjon. En reaksjon kan være å gi barnehagen pålegg om å rette ulovlige forhold, holde tilbake tilskudd til barnehagen, tilbakebetale tilskudd og stenge barnehagen.

Våre vedtak skal sendes kommunen til orientering.

Pålegg om retting

En vanlig reaksjon hvis vi har funnet brudd på reglene er å gi barnehagen pålegg om å rette opp lovbruddet innen en frist. Fristen for å rette avhenger blant annet av hvilken type lovbrudd som er gjort, og hvor lang tid barnehagen normalt vil trenge for å rette opp.

Et eksempel er dersom en barnehage har rapportert feil eller mangelfullt i BASIL. Da kan vi pålegge barnehagen å rapportere i tråd med kravene ved neste års innrapportering. Dersom en barnehage ikke oppfyller plikten til å ha internkontroll, kan vi gi barnehagen pålegg om å rette opp lovbruddet innen en frist.

Holde tilbake tilskudd

Vi har mulighet til å fatte vedtak om å holde tilbake tilskudd.

Dette kan for eksempel være aktuelt hvis en barnehage ikke retter lovbruddet innen fristen vi har satt. Det kan også være aktuelt å holde tilbake tilskudd hvis barnehagen ikke leverer resultatregnskap innen fastsatt frist, eller leverer manglende opplysninger. 

Dersom en barnehage ikke oppfyller plikten til å ha internkontroll, kan vi fatte vedtak om at tilskudd skal holdes tilbake fram til barnehagen har rettet opp lovbruddet. Dette kan være tilfellet der manglende internkontroll gir stor risiko for at tilskudd og foreldrebetaling kan bli brukt i strid med barnehageloven kapittel V og forskriftene til disse bestemmelsene. 

Dersom vi holder tilbake tilskudd, vil tilskuddet bli utbetalt til barnehagen når vi mener at lovbruddet er rettet opp. 

Det er kommunen som betaler ut offentlig tilskudd til private barnehager, men det er vi som følger opp at barnehagen retter opp lovbruddet. Selv om det er kommunen som holder tilbake tilskuddet, må en eventuell klage på vedtak om å holde tilbake tilskudd sendes til oss. Kommunen kan gjerne stå som kopimottaker for å bli orientert om klagen.

Tilbakebetaling av tilskudd

Hvis vi finner at en barnehage har brukt tilskudd i strid med reglene, kan vi vedta at barnehagen skal betale tilbake tilskudd til kommunen.

Dersom vi mener at en barnehage skal betale tilbake tilskudd, må vi vurdere hvor stort beløp som skal tilbakebetales. I denne vurderingen vil vi se på størrelsen på beløpet som er brukt i strid med reglene, og hvor alvorlig regelbruddet er.

Barnehagen kan ikke bruke offentlige tilskudd og foreldrebetaling til å betale tilbake tilskudd. Dette er viktig for å sikre at tilbakebetalingskravet ikke går utover tilbudet til barna. Barnehageeier er ansvarlig for driften, inkludert å håndtere økonomiske reaksjoner på lovbrudd på en måte som ikke rammer barna.

Vedtak om stenging

Dersom barnehagen ikke overholder fristen for å rette ulovlige forhold, eller at forholdet ikke lar seg rette, kan vi vedta tidsbegrenset eller varig stenging av barnehagen.

Tidsbegrenset stenging kan være aktuelt i tilfeller der andre reaksjoner har vært prøvd, eller der det foreligger brudd på reglene som først kan rettes etter en viss tid. Hvis barnehagen dokumenterer at lovbruddet er blitt rettet, vil barnehagen kunne åpne igjen.

Det å stenge en barnehage for godt, er den mest inngripende reaksjonen vi kan vedta, etter barnehageloven. Det betyr i praksis at barnehagen mister godkjenningen etter loven. Foreldrerådet skal få mulighet til å uttale seg før vi fatter vedtak om stenging. Kommunen skal også få mulighet til å uttale seg, og få tid til å plassere barna i andre barnehager før barnehagen skal stenge.

Klage på vedtak

Dersom vi fatter vedtak om reaksjoner, har barnehagen rett til å klage. Kunnskapsdepartementet er klageinstans. En eventuell klage skal likevel sendes til oss.

Når vi har mottatt klagen vil vi vurdere om det er grunnlag for å endre vår konklusjon. Dersom vi helt eller delvis holder fast på vår konklusjon om at vi mener det er brudd på reglene, vil vi sende saken til Kunnskapsdepartementet for klagebehandling.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!