Bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager

Tilsyn og reaksjoner ved brudd

Vi skal føre tilsyn med at private barnehager følger kravene til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling (barnehageloven kapittel V). Vi har også ansvar for å veilede barnehagene om disse reglene. Formålet med tilsynet og veiledningen er å sikre at pengene kommer barna i barnehagen til gode.

Vi har også tilsyn med at private barnehager oppfyller kravene om internkontroll for å sikre at kravene til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling følges. Kommunen som barnehagemyndighet fører tilsyn med at barnehageeiere har internkontroll som skal sikre at de oppfyller øvrige krav i loven med forskrifter. Vi kan åpne tilsyn med barnehagens krav til internkontroll alene, i sammenheng med kontroll av enkeltbrudd på andre bestemmelser, eller utvide et allerede pågående tilsyn med enkeltbestemmelser.

Formålet med vårt tilsyn med internkontrollkravet er å bidra til endringer i barnehagens praksis. Barnehageeier vil få større bevissthet om hva som er riktig bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling og hvordan dette skal regnskapsføres. Dette kan bidra til at det blir færre feil i barnehagenes regnskaper.