Bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager

Krav om å ikke ha vesentlig lavere personalkostnader

Barnehagen skal ikke ha vesentlig lavere personalkostnad per heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager. Regelen skal hindre at barnehager sparer kostnader ved å ha lavere bemanning eller dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn de kommunale barnehagene. Private barnehager kan likevel ha en annerledes personalsammensetning og annen lønnsstruktur enn kommunale barnehager.

“Tilsvarende kommunale barnehager” betyr normalt at ordinære barnehager sammenlignes med ordinære barnehager, åpne barnehager sammenlignes med åpne barnehager og familiebarnehager sammenlignes med familiebarnehager. Barnehagen skal sammenlignes med de kommunale barnehagene i den kommunen barnehagen holder til. Dersom kommunen ikke har kommunale barnehager, skal barnehagens personalkostnader sammenlignes med det tallmaterialet som ligger til grunn for beregningen av nasjonale satser.

Det holder ikke at barnehagen oppfyller bemannings- og pedagognormen. Dersom de kommunale barnehagene, som utgjør sammenligningsgrunnlaget, har høyere bemannings- eller pedagogtetthet enn normene, vil dette gi utslag i tilskuddsgrunnlaget. Kravet om at barnehagen ikke kan ha vesentlig lavere personalkostnader enn tilsvarende kommunale barnehager gjelder like fullt, selv om kommunen overoppfyller bemannings- og pedagognormen.

Dette skal regnes som en personalkostnad i sammenligningsgrunnlaget

En personalkostnad er kostnader barnehagen har i forbindelse med å ha ansatte. Lønn er en typisk personalkostnad.

Dersom barnehagen har innleid personell, slik som vikarer, vaktmester- og renholdstjenester skal også denne kostnaden inkluderes i personalkostnader. Hele kostnaden til innleid personal skal tas med i beregningen av personalkostnad. Dette betyr for eksempel at et påslag fra vikarbyrå skal inkluderes.

Personalkostnader kan også være andre kostnader ved å ha en person ansatt. Eksempler på dette er:

 • Feriepenger
 • Lønn under sykdom
 • Lønn når det er helligdager
 • Arbeidsgiveravgift
 • Andre utgifter til velferdsordninger

Goder som fri bil, mobiltelefon/internett, medlemskap på treningssenter, avis eller rabatter som har tilknytning til arbeidsforholdet skal regnes som lønn, og dermed en personalkostnad.

Hvis barnehagen har ansatt en kjøkkenassistent som bruker deler av arbeidstiden på å jobbe direkte med barna, vil denne delkostnaden inngå i beregningen av personalkostnader i sammenligningsgrunnlaget. Kjøkkenassistentens arbeid med måltider i barnehagen, kan dekkes av kostpenger, ordinært driftstilskudd eller andre finansieringskilder. Dersom kjøkkenassistenten blir dekket av kostpengene, skal ikke denne kostnaden regnes som en personalkostnad i sammenligningsgrunnlaget.

Dette skal ikke regnes som en personalkostnad i sammenligningsgrunnlaget

Kommunens pensjonskostnader skal holdes utenfor grunnlaget for beregningen av tilskuddet til de private barnehagene. Det betyr at pensjonskostnadene verken skal inngå i beregningen av den gjennomsnittlige personalkostnaden per heltidsplass i kommunale barnehager, eller i beregningen av personalkostnaden per heltidsplass i den private barnehagen.

Siden administrasjonsutgiftene i kommunale barnehager holdes utenfor beregningen av driftstilskuddet, skal heller ikke administrasjonsutgifter være med i grunnlaget for personalkostnader i private og kommunale barnehager.

Administrasjonsutgifter er utgifter som:

 • Regnskap
 • Revisjon
 • Personalfunksjon
 • IKT-tjenester
 • HMS
 • Bedriftshelsetjeneste

Administrasjonsutgifter kan også være felles administrative utgifter som  kommunen har knyttet til eieroppgaven. Dette kan for eksempel være overordnet eierstyring av de kommunale barnehagene.

Forbud mot "vesentlig avvik" i personalkostnader

Det finnes ikke et fasitsvar på når et avvik er "vesentlig". Det er en konkret vurdering i hvert tilfelle. Dette betyr blant annet at det ikke kan brukes en fast prosentstørrelse for å slå fast om avviket er vesentlig. 

Enhver differanse er imidlertid ikke automatisk et «vesentlig» avvik. Differansen må være av en viss størrelse.

Det kan være tilsynelatende avvik i personalkostnader som ikke er reelle, for eksempel fordi beløpet må justeres for forhold som fører til at det reelle avviket er mindre eller høyere enn det fremstår som. Et eksempel er eiers arbeid i en barnehage som drives som et enkeltpersonforetak. Eier av et enkeltpersonforetak er ikke ansatt og mottar ikke lønn. Barnehageeier tar ut hele eller deler av overskuddet som godtgjørelse for egen arbeidsinnsats. Verdien av eiers arbeidsinnsats må estimeres og ses i sammenheng med barnehagens øvrige personalkostnader.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!