Bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager

Krav til dokumentasjon

Barnehageloven krever at barnehagen skal kunne dokumentere at offentlige tilskudd og foreldrebetaling er brukt i samsvar med barnehageloven § 23 og økonomiforskriften. Barnehageeier er til enhver tid ansvarlig for å ha nødvendig og tilstrekkelig dokumentasjon om driften slik den er godkjent etter barnehageloven. Dette gjelder uavhengig av om det er åpnet tilsyn med barnehagen.

Barnehageeier skal utarbeide et resultatregnskap for hver barnehage som er godkjent etter barnehageloven. Barnehagens regnskap skal dokumenteres i samsvar med bokføringslovens krav.

Barnehagen skal hvert år levere opplysninger fra resultatregnskapet i rapporteringsløsningen BASIL, innen fristen som fastsettes av kommunen.

Kostnader i resultatregnskapet

Barnehageeier skal kunne dokumentere at alle transaksjoner som kostnadsføres i barnehagens resultatregnskap, er direkte knyttet til den driften som kommunen har godkjent etter barnehageloven.

Eksempler på dokumentasjon vi kan be om i et økonomisk tilsyn med barnehagen:

 • Hvorfor en kostnad er relevant for barnehagedriften, både når det gjelder type kostnad og omfanget av den.
 • Dokumentasjon av at administrasjons- og felleskostnader mellom virksomhetene er fordelt forholdsmessig, i tilfeller hvor barnehageforetaket driver annen virksomhet i tillegg til den som er godkjent etter barnehageloven.
 • Dokumentasjon av at administrasjons- og felleskostnader er fordelt forholdsmessig i tilfeller hvor barnehagen inngår i et foretak eller en foretaksgruppe (konsern) sammen med andre barnehager.
 • Begrunnelse for og dokumentasjon av valgt fordelingsnøkkel.
 • Hovedbok med bilag.
 • Styrereferat

Markedsmessig vilkår ved handel med nærstående

Risikoen for feilprising gjør at barnehagen er pålagt å utvise en særlig aktsomhet og sørge for god dokumentasjon for den enkelte transaksjon, ved handel med nærstående. Barnehagen skal dokumentere at pris og andre vilkår ville vært tilsvarende dersom transaksjonen hadde blitt gjennomført mellom uavhengige parter. I tillegg må barnehagen dokumentere at omfanget av kjøpet tilsvarer det som ville vært avtalt mellom uavhengige parter. Barnehagen må også kunne dokumentere at transaksjonen i det hele tatt ville funnet sted mellom uavhengig parter.

Eksempler på dokumentasjon vi kan be om i et økonomisk tilsyn med barnehagen:

 • Timelister
 • Arbeidskontrakter
 • Arbeidsinstrukser
 • Avtaler med vikar- og bemanningsbyrå
 • Innkjøpsavtaler
 • Husleiekontrakter
 • Eksterne vurderinger av takst på eiendommen på tidspunktet for avtaleinngåelsen
 • En begrunnelse for barnehagens behov for varen eller tjenesten
 • Hvordan prisfastsettingen av varen eller tjenesten er gjort
 • Lønnsstatistikk
 • Hovedbok med bilag
 • Styrereferat

En husleiekontrakt bør inneholde følgende informasjon:

 • Leieobjektet og adresse
 • Hva lokalet inneholder (for eksempel antall kontor, leke- og oppholdsareal for barna, toaletter og garderober)
 • Overtakelse
 • Informasjon om avtalens parter
 • Dato for avtaleinngåelse
 • Leietid
 • Leieobjektets areal (inne og ute) og hvor stort areal som faktisk leies
 • Leiepris, hva den er basert på, og om og hvor ofte leieprisen indeksreguleres
 • Om det er adgang til fremleie
 • Hvem som har ansvar for driftsutgifter
 • Hvem som har ansvaret for vedlikehold og eventuell oppussing i leieperioden
 • Informasjon om oppsigelse

 Personalkostnader

Barnehagen skal kunne dokumentere at personalkostnadene ikke er vesentlig lavere enn i tilsvarende kommunale barnehager.

Eksempler på dokumentasjon vi kan be om i et økonomisk tilsyn med barnehagen:

 • Timelister
 • Hovedbok med bilag
 • Arbeidskontrakt
 • Arbeidsinstruks
 • Avtaler med vikar- og bemanningsbyrå

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!