Bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager

Krav om internkontroll

Barnehageeier skal ha internkontroll for å sikre at barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling (barnehageloven kapittel V med forskrifter). Kravene til internkontroll følger av barnehageloven § 9.

Målet med internkontrollen er at brudd på regelverket forebygges, avdekkes og følges opp på en hensiktsmessig måte.

Les mer i Veileder om internkontroll for barnehage- og opplæringssektoren