Tvungent skolebytte

Når kan skolen pålegge skolebytte?

Det skal det være en høy terskel for å pålegge en elev å bytte skole. Tvungent skolebytte er et stort og inngripende tiltak for en elev. Skolebytte skal bare brukes helt unntaksvis, og det er strenge vilkår som må være oppfylt for at skolebytte er løsningen på problemet. 

Når er tvungent skolebytte en løsning?

Tvungent skolebytte kan være et riktig virkemiddel i saker som har foregått over tid og i situasjoner som stadig har blitt mer belastende for de berørte elevene. Dere bør vurdere andre tiltak før dere beslutter å gjennomføre tvungent skolebytte. 

Det er mulig å beslutte et tvungent skolebytte uten at dere har prøvd ut andre tiltak. Dette gjelder i saker der behovet for å verne medelevene er særlig stort. Det kan være at en elev har opplevd seksuelle overgrep fra en eller flere medelever, drapsforsøk eller andre ekstreme former for vold. I slike grove tilfeller vil det ikke være rimelig å kreve at situasjonen skal løses ved å sette inn andre tiltak på skolen.  

Hvilke kriterier må være oppfylt for å pålegge tvungent skolebytte?

Tilfeller der elevens oppførsel går ut over tryggheten eller læringen til en eller flere medelever. Dere som er ansvarlige på skolen må undersøke og vurdere oppførselen til eleven. Det må være en direkte sammenheng mellom elevens oppførsel og at en medelev opplever utrygghet eller har et dårlig læringsmiljø på skolen. Skolen må gjøre en konkret vurdering med utgangspunkt i medelevens subjektive opplevelse.  

Saker som foregår over lang tid og som blir stadig mer belastende for medelevene. Dette gjelder saker som kan påvirke medelevens trygghet og læring i alvorlig grad. Dette kan også gjelde alvorlige enkelttilfeller, for eksempel tilfeller av svært grov vold.