Klageretten

Klageretten har til formål å sikre riktige vedtak og sørge for at den enkelte får rettighetene sine oppfylt.

Hva kan eleven klage på?

Det er bare enkeltvedtak eleven kan klage formelt på, for eksempel skoleplass, standpunktkarakter og spesialundervisning.

Mer om enkeltvedtak

Hvem kan klage?

 • Et enkeltvedtak kan først og fremst klages på av den som er part i saken.
 • Foreldre kan klage på et vedtak som gjelder sitt barn fram til barnet fyller 18 år.
 • Elever har selvstendig klagerett fra de fyller 15 år.

En advokat eller en annen fullmektig (en myndig person eller en organisasjon) kan bistå parten i å klage. Fullmektig som ikke er advokat må fremlegge skriftlig fullmakt fra den som vil klage.

Frister

Klagefristen er tre uker fra vedtaket er mottatt, men det er noen unntak, blant annet

 • Klager på at skolen ikke følger innholdet i et enkeltvedtak: Ingen frist
 • Klage på eksamenskarakterer og standpunktkarakterer: 10 dager

Når skolen får en klage

Dere kan enten omgjøre enkeltvedtaket, eller sende klagen videre til klageinstansen.

Klagen bør være skriftlig. Hvis klagen ikke er skriftlig, skal skolen skrive ned klagen.

Hvem er klageinstans?

Det er forskjellige regler for hvem som skal behandle de ulike klagesakene. Dette er avhengig av hva enkeltvedtaket gjelder.

Det er egne regler for klage på karakterer og realkompetansevurdering.

Les mer om klage på standpunktkarakter

Grunnskolen

Det er statsforvalteren som er klageinstans for alle enkeltvedtak i grunnskolen.

Videregående opplæring

I videregående opplæring er det i utgangspunktet det nærmest overordnede forvaltningsorgan som er klageinstans. Det er gjerne egne klagenemnder i fylkeskommunene.

For noen klager er statsforvalteren klageinstans i videregående opplæring. Det gjelder

 • spesialundervisning
 • tap av retten til videregående opplæring
 • opplæring i inntil to år ekstra
 •  særskilt språkopplæring
 • fysisk og psykososialt skolemiljø
 • enkelte enkeltvedtak knyttet til inntak

Statsforvalteren er også klageinstans etter noen bestemmelser i forskrift til opplæringsloven.