Deling av klasselister

Klasselister og elevlister ved offentlige skoler er som hovedregeler offentlige dokumenter, og skoler kan i utgangspunktet dele ut klasselister til foreldre og elever.

Mange foreldre og elever ønsker å få utlevert en klasseliste med navn og kontaktinformasjon, slik at det blir lettere å ta kontakt med hverandre. Personvernregelverket er ikke til hinder for dette, så lenge skolen/skoleeier har en skriftlig vurdering som konkluderer med at det foreligger en berettiget interesse (Datatilsynet). 

Klasselista kan inneholde informasjon om:

  • navn
  • adresse
  • telefonnummer
  • e-post

Av personvernhensyn skal klasselista ikke inneholde fødselsnummer. Datatilsynet har uttalt at klasselisten heller ikke bør publiseres på nett.

Hvis dere utleverer klasselister til foreldre, er dokumentet ikke lenger internt og vil ved offentlige skoler som hovedregel kunne utleveres etter offentlighetsloven. Unntaket er opplysninger som er omfattet av taushetsplikt. Dette gjelder eksempelvis hemmelig telefonnummer eller adresse, eller hvis adressen røper forhold som er personlig. I slike tilfeller vil navnet også være taushetsbelagt. Hele klasselisten vil dessuten være taushetsbelagt for eksempel hvis klassetilknytningen kan tilsi tilrettelagt opplæring, funksjonsnedsettelser eller andre helseforhold. Vi anbefaler å ha kontakt med eleven og foreldrene i forkant for å sikre at dere ikke deler taushetsbelagte opplysninger.

Hvis dokumentet kan deles etter offentlighetsloven, har alle rett til innsyn.

Private skoler

Private skoler er bare underlagt offentlighetsloven i saker der skolen gjør enkeltvedtak. Ved forespørsel om innsyn i klasselister ved private skoler gjelder derfor ikke offentlighetsloven. For å levere ut klasselistene må dere vurdere om utleveringen er nødvendig for å ivareta formål knyttet til en berettiget interesse (Datatilsynet). Hvis dere kommer til at dere kan utlevere klasselistene, må dere huske å vurdere om deler av opplysningene er taushetsbelagt. Vi anbefaler å ha kontakt med eleven og foreldrene i forkant for å sikre at dere ikke deler taushetsbelagte opplysninger.

Barnehage

Om du vurderer å dele lister over barn i offentlig eller privat barnehage, gjelder de samme reglene som beskrevet over.

Dere kan lese mer om deling av personopplysninger i kompetansepakkene Personvern i skolen og Personvern i barnehagen.