Tilskuddssatser for grunn- og videregående skoler for funksjonshemmede 2022

Her finner du tilskuddssatsene for grunn- og videregående skoler for funksjonshemmede for 2022.

  • Satser for 2022 under kap. 228 post 75 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i budsjettet.
  • Satsene for 2021 er lagt til grunn og korrigeres med 2,6 % forventet lønns- og prisvekst fra 2021 til 2022.
  • Satsene til skoler for funksjonshemmede er ikke basert på KOSTRA-tall, og skolene får derfor fortsatt øremerket tilskudd til læremidler. I tilskuddsordningen er det tatt hensyn til at læremidlene har en gjennomsnittlig levetid på tre år. Tilskuddet er kr 6 000 på yrkesfaglige utdanningsprogram og kr 7 900 på studieforberedende utdanningsprogram.

Det gis to satser til skolene for funksjonshemmede, en sats for særlig ressurskrevende elever og en for nokså ressurskrevende elever.

Tilskudd utbetales med 100 % av følgende satser per elev, 1.1.2022:

NivåSatser
Særlig ressurskrevende elever593 500
Nokså ressurskrevende elever368 000
Beregning av satser skoler for funksjonshemmede  – 2022