Tilskuddssatser for private grunn- og videregående skoler for funksjonshemmede 2024

Her finner du tilskuddssatsene for private grunn- og videregående skoler godkjent etter privatskolelova § 2-1 bokstav f).

Satser for 2024 under kap. 228 post 75 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i budsjettet.

  • Satsene for 2023 er lagt til grunn og korrigeres med 4,4 % forventet lønns- og prisvekst fra 2023 til 2024.
  • Satsene til skoler for funksjonshemmede er ikke basert på KOSTRA-tall, og skolene får derfor et øremerket tilskudd til læremidler. I tilskuddsordningen er det tatt hensyn til at læremidlene har en gjennomsnittlig levetid på tre år. Tilskuddet er kr 6 600 på yrkesfaglige utdanningsprogram og kr 8 700 på studieforberedende utdanningsprogram.

Det gis to satser til skolene for funksjonshemmede, en sats for særlig ressurskrevende elever og en for nokså ressurskrevende elever.

Tilskudd utbetales med 100 % av følgende satser per elev, 1.1.2024:
NivåSatser
Særlig ressurskrevende elever651 900
Nokså ressurskrevende elever404 100