Tilskudd til opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk i videregående

Tilskuddet skal bidra til at elever og lærlinger med kvensk/norskfinsk bakgrunn får opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk.

Hvem kan motta tilskudd?

  • Fylkeskommuner
  • Frittstående videregående skoler som er godkjent etter friskoleloven

Om ordningen

Tilskuddet skal bidra med finansiering, slik at det gis opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk for elever og lærlinger med kvensk/norskfinsk bakgrunn.

Lov og regelverk

Ikke hjemlet i lov.

1. Før du mottar tilskudd

Er du en

  • fylkeskommune
    eller en
  • frittstående videregående skole godkjent etter friskoleloven

kan du sende søknad om tilskudd til statsforvalteren i eget fylke innen 15. mai for inneværende skoleår. Elevlister med telledato 2. mai vedlegges søknaden.

Skjema finner du her: Elevliste og oppsummeringsskjema.

Ved eventuelle spørsmål om ordningen, kontakt statsforvalteren i eget fylke.

2. Slik beregnes tilskuddet

Tilskuddet beregnes med en timesats per fylke og per frittstående videregående skole. 

Tilskudd beregnes slik:

  • ved den enkelte skole fordeles elevene på tilskuddsgrupper på inntil 5 elever per språk (kvensk eller finsk) og per årstrinn
  • hver tilskuddsgruppe tildeles læreplanens timetall for kvensk eller finsk som andrespråk i videregående opplæring

Tilskuddet blir utbetalt i to like deler i juni og oktober.

3. Dette må du rapportere

Det er ingen spesielle krav til rapportering ut over de opplysninger som innhentes i forbindelse med søknad om statstilskudd.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!