Opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk i videregående

Tilskuddet skal bidra til at elever og lærlinger med kvensk/norskfinsk bakgrunn får opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk.

Hvem kan søke: fylkeskommuner og private videregående skoler som er godkjent etter privatskoleloven
Hvor søker man: statsforvalteren i eget fylke
Søknadsfrist: 15. mai (for inneværende skoleår)
Søknadsskjema:  elevliste (excel) og oppsummeringsskjema (excel)
Rapportering: Ingen, utover de opplysninger som innhentes i forbindelse med søknad om statstilskudd.

Fylkeskommune og private videregående skole godkjent etter privatskoleloven kan søke tilskudd til statsforvalteren i eget fylke innen 15. mai for inneværende skoleår. Elevlister med telledato 2. mai vedlegges søknaden (se skjema i boks ovenfor).

Ved eventuelle spørsmål om ordningen, kontakt statsforvalteren i eget fylke.

Slik beregnes tilskuddet

Tilskuddet beregnes med en timesats per fylke og per frittstående videregående skole:

  • ved den enkelte skole fordeles elevene på tilskuddsgrupper per språk (kvensk eller finsk) og per årstrinn
  • hver tilskuddsgruppe tildeles læreplanens timetall for kvensk eller finsk som andrespråk i videregående opplæring

Tilskuddet blir utbetalt i to like deler i juni og oktober.