Satsar 2022 – tiltak i grunnopplæringa

Her finn du satsar for tiltak i grunnopplæringa i 2022.

Satsar for 2022, under kapittel 225 postane 63-70 gjeldande frå 1.1.2022, er lagt ut med atterhald om at Stortinget kan vedta endringar i budsjettet.

Kap.PostOrdningForvaltarSats i 2022
225 63 Opplæring i samisk i grunnskolen  
  Skoler innanfor samiske distrikt  Udir Embeta i: Troms og Finnmark, Trøndelag, NordlandKr 623, pr. klokketime
  Skoler utanfor samiske distrikt Udir Embeta i: Troms og Finnmark (inkl. fylka sør for Nordland) NordlandKr 623- pr. klokketime
  Studiepermisjon for vidareutdanning i samisk Udir Embeta i: Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag Tilskottet utgjer grunnløn for adjunkt med 10 års ansiennitet. Arbeidsgjevar skal dekkje sosiale kostnader og eventuelle ansiennitetstillegg.
225 63 Opplæring i samisk i vidaregåande opplæring  Udir EmbetaKr 744- pr. klokketime
225  64Grunnskoleopplæring av barn og unge asylsøkjarar i mottak samt dei som bur privat.  Udir og embetaKr 97 914- pr. barn pr. år (dvs. kr 9 791- pr. barn pr. månad i 10 månader)
  Grunnskoleopplæring av einslege mindreårige asylsøkjarar i omsorgssenter.Udir og embeta Kr 213 072- pr. barn pr. år (dvs. kr 21 307- pr. barn pr. månad i 10 månader)
  Vidaregåande opplæring av unge asylsøkjarar i mottak og omsorgssenter. Ordninga gjeld og dei som bur privat. Alle embeta Kr 225 143- barn pr. år (dvs. kr 22 514- pr. barn pr. månad i 10 månader)
225  67Opplæring i kvensk eller finsk i grunnskolen Udir Embetet i Troms og Finnmark Kr 623- pr. klokketime.
  Studiepermisjon for vidareutdanning i kvensk eller finsk Udir Embetet i Troms og Finnmark Tilskottet utgjer grunnløn for adjunkt med 10 års ansiennitet. Arbeidsgjevar skal dekkje sosiale kostnader og eventuelle ansiennitetstillegg.
225  67Opplæring i kvensk eller finsk i vidaregåande opplæring Udir Embeta Kr 744- pr. klokketime