Tilskudd for kjøp av digitale læremidler 2022

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til at elever og lærere i offentlige grunn- og videregående skoler får tilgang til et mangfold av digitale læremidler av høy kvalitet. Ordningen skal stimulere kommuner og fylkeskommuner til innkjøp av digitale læremidler. Hvem kan søke: Skoleeiere i kommuner/fylkeskommuner

Søknadsfrist: 2. mai 2022

Søknadsskjema:

Rapporteringsfrist: 1. februar 2023. Skjema for rapportering er tilgjengelig fra 1. november 2022.

Om ordningen

Tilskuddsordningen er ett av flere tiltak innenfor Den teknologiske skolesekken. Ordningen går over fire skoleår fra og med skoleåret 2019/2020, under forutsetning av at Stortinget bevilger midler det enkelte år.

Tidligere tildelinger

Hvem kan søke?

Kommuner og fylkeskommuner (heretter kalt kommune) kan søke. Hvis flere kommuner søker sammen, må det oppgis et felles elevtall for alle som inngår i søknaden. En av kommunene må stå som ansvarlig for søknad, budsjett, fordeling av tilskudd og rapportering.

Søknadsfristen er 2. mai 2022.

Kriterier for tilskudd

Ved utfylling av søknadsskjema må søkeren svare "ja" på at kriteriene er oppfylt.

Det er et krav at kommuner og fylkeskommuner:

Dokumentasjon som underbygger hvert enkelt kriterium skal ikke sendes til direktoratet, men søker kan på et senere tidspunkt bli bedt om å sende inn denne dokumentasjonen.

Hva mener vi med infrastruktur?

Med infrastruktur mener vi for eksempel IKT-utstyr, nettilgang og Feide-versjon. Skoleeiers infrastruktur vil være avgjørende for hvilke digitale læremidler elever og lærere kan benytte. Med hensiktsmessig bruk mener vi at infrastrukturen tillater god utnytting av funksjonaliteten i de innkjøpte læremidlene.

Støttebeløp

Rammen for tilskuddsordningen er på 60 millioner kroner i 2022.

Tilskudd til digitale læremidler skal i utgangspunktet dekke 40 prosent av utgiftene til innkjøp av læremidler.

Merk at:

  • Skoleeier kan velge å søke om tilskudd til en andel av elevene. Andelen må oppgis i søknadsskjemaet.
  • Skoleeier står fritt til å disponere midlene til innkjøp av læremidler som inngår i ordningen. Fag, trinn, antall lisenser og antall læremidler er det skoleeier som råder over.  

Beregning av tilskudd per elev

Elevsats i 2022 er foreløpig på 85 kroner.

Satsen bygger på forventet søking til ordningen. Vi anslår at det blir søkt om midler tilsvarende 85 prosent av det totale støtteberettigede elevgrunnlaget. I 2021 ble det søkt om midler tilsvarende 80 prosent av elevgrunnlaget. En estimert søking på 85 prosent for 2022 gjør det sannsynlig at egenandelen ikke blir høyere enn skissert.

Elevgrunnlaget bygger på KOSTRA-tall publisert 15. mars 2022. Tallene viser at det pr. 1. oktober 2021 var totalt 828 658 personer (elever/lærlinger/lærekandidater/voksne i grunnopplæring) i offentlig grunnopplæring i kommuner og fylkeskommuner.

Totalsummen for innkjøp er endelig. Den prosentvise fordelingen mellom tilskudd og egenandel blir justert når det endelige søkeresultatet er klart.

Få oversikt over elevtall, total sum og estimert fordeling mellom egenandel og tilskudd i dette regnearket: Utregning og elevtall tilskudd til kjøp av læremidler 2022 (excel). Skjermfilmen under viser formler og funksjonalitet i regnearket.

For læremidler som selges med ettårig lisens for skoleåret, skal midlene gå til å dekke tilgang for skoleåret 2022/2023. For læremidler som selges med ettårig lisens for kalenderår, skal midlene gå til å dekke tilgang for 2023. For læremidler som selges med flerårig lisens skal midlene gå til å dekke en sum som tilsvarer tilgang i ett år.

Endelig utregning av tilskudd

Når fristen for å søke om tilskudd går ut 2. mai 2022 blir endelig tilskudd per elev fastsatt. Tilskuddet blir beregnet ut fra søkegrunnlaget, altså summen av alle elever det er søkt støtte for.

Den totale summen er endelig. Det vil si at egenandelen kan bli lavere eller høyere enn antatt når fristen er utløpt. Antatt søking for 85 prosent av elevgrunnlaget gjør det imidlertid sannsynlig at egenandelen blir lavere enn de estimerte 60 prosentene. 

Eksempler på utregning

Merk at det er gjort avrundinger i regneeksemplene.

Storby kommune er det 8000 elever. Informasjonen i regnearket forteller Storby kommune at beregnet tilskudd er 681.000 kroner, egenandel er 1 million kroner og totalt budsjett er omtrent 1,7 millioner kroner.

Storby kommune bestemmer at de har anledning til å stille med egenandel på 800.000 kroner. De bruker «kalkulator for utregning av elevtall for søking» i det nedlastede regnearket. Utregningen forteller dem at de må søke om tilskudd til 6261 av sine 10.000 elever. De vet også at den totale summen som kommunen har i budsjett for innkjøp gjennom ordningen er 1,3 millioner kroner.

Elevtallet legges inn i søknadsskjema.

Alternativ 1: Lavere egenandel

Ved fristens utløp viser det seg at det er søkt om midler tilsvarende 75 prosent av det totale støtteberettigede elevgrunnlaget.

Tilskuddsbrevet som sendes til Storby kommune viser at av den totale summen på 1,3 millioner kroner blir fordelingen drøyt 604.000 kroner i tilskudd og drøyt 728.000 kroner i egenandel. Egenandelen er redusert med drøyt 71.000 kroner og utgjør 55 prosent av det totale budsjettet.


Alternativ 2: Høyere egenandel (lite sannsynlig)

Ved fristens utløp viser det seg at det er søkt om midler tilsvarende 90 prosent av det totale støtteberettigede elevgrunnlaget.

Tilskuddsbrevet som sendes til Storby kommune viser at av den totale summen på 1,3 millioner kroner blir fordelingen 503.000 kroner i tilskudd og 829.000 kroner i egenandel. Egenandelen er økt med 29.000 kroner og utgjør 62 prosent av det totale budsjettet.

Storby kommune ønsker for skoleåret 2022/23 å velge et satsingsområde. Innenfor budsjettrammen står kommunen fritt til å prioritere hvordan midlene benyttes. Det er ikke et krav om at antall digitale læremidler (lisenser eller apper) skal samsvare med elevtallet som er oppgitt i søknaden. Merk at hele tilskuddet og egenandelen må brukes til kjøp av digitale læremidler.

Hva kan kommunen kjøpe?

Tilskuddsordningen gir støtte til innkjøp av digitale læremidler som møter visse kriterier. Læremidler eller andre digitale ressurser/verktøy som ikke fremkommer av oversikten er ikke støtteberettiget.

Oversikt over digitale læremidler som gir innkjøpsstøtte.

Utdanningsdirektoratet godkjenner ikke læremidler. Hver enkelt tilbyder har, gjennom egenvurdering, oppgitt at de møter kriteriene for ordningen.

Hva er forskjellen mellom læremiddel og andre begreper innenfor læringsteknologi? Du lese mer om det i artikkelen «Hva er et læremiddel?»

Søknadsbehandling og utbetaling av tilskudd

Vi behandler søknadene, utbetaler tilskudd og sender ut tilskuddsbrev primo mai 2022. Midlene må benyttes i 2022. 

Rapportering

Alle som mottar tilskudd, må fylle ut et rapporteringsskjema. I skjemaet må tilskuddsmottaker blant annet opplyse om:

  • Hvilke leverandører det er kjøpt inn digitale læremidler fra
  • Hvilke fag og trinn det er kjøpt inn digitale læremidler til
  • Beløp brukt til innkjøp av digitale læremidler

Frist for rapportering er 1. februar 2023. Rapporteringsskjema blir tilgjengelig fra 1. november 2022.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!