Tilskudd for kjøp av digitale læremidler 2022

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til at elever og lærere i offentlige grunn- og videregående skoler får tilgang til et mangfold av digitale læremidler av høy kvalitet. Ordningen skal stimulere kommuner og fylkeskommuner til innkjøp av digitale læremidler. 

Hvem kunne søke: Skoleeiere i kommuner/fylkeskommuner

Det bevilges ikke midler for dette i 2023

Rapporteringsfrist: 1. februar 2023. Skjema for rapportering er tilgjengelig fra 1. november 2022.

Rapportering for tilskudd til innkjøp av digitale læremidler i 2022 (bokmål).

Rapportering for tilskot til innkjøp av digitale læremiddel 2022 (nynorsk).

 

Om ordningen

Tilskuddsordningen var ett av flere tiltak innenfor Den teknologiske skolesekken. Ordningen gikk over fire skoleår fra og med skoleåret 2019/2020.

Tidligere tildelinger

Hvem kan søke?

Kommuner og fylkeskommuner (heretter kalt kommune) kan søke. Hvis flere kommuner søker sammen, må det oppgis et felles elevtall for alle som inngår i søknaden. En av kommunene må stå som ansvarlig for søknad, budsjett, fordeling av tilskudd og rapportering.

Søknadsfristen var 2. mai 2022.

Kriterier for tilskudd

Ved utfylling av søknadsskjema må søkeren svare "ja" på at kriteriene er oppfylt.

Det er et krav at kommuner og fylkeskommuner:

 • har en infrastruktur som muliggjør hensiktsmessig bruk av læremidlene
 • har en plan for systematisk kompetanseheving i valg og bruk av digitale læremidler
 • gir bistand til skoler som har behov for IKT-støtte
 • har kompetanse som ivaretar administrasjon av og oppdatering av Feide-installasjonen
 • involverer skoleleder og pedagogisk personale i innkjøp av digitale læremidler
 • benytter tilskudd og egenandel til kjøp av digitale læremidler fra oversikten over læremidler som gir innkjøpsstøtte
 • benytter digitale veiledere for kvalitet i læremidler

Dokumentasjon som underbygger hvert enkelt kriterium skal ikke sendes til direktoratet, men søker kan på et senere tidspunkt bli bedt om å sende inn denne dokumentasjonen.

Hva mener vi med infrastruktur?

Med infrastruktur mener vi for eksempel IKT-utstyr, nettilgang og Feide-versjon. Skoleeiers infrastruktur vil være avgjørende for hvilke digitale læremidler elever og lærere kan benytte. Med hensiktsmessig bruk mener vi at infrastrukturen tillater god utnytting av funksjonaliteten i de innkjøpte læremidlene.

Støttebeløp

Rammen for tilskuddsordningen er på 60 millioner kroner i 2022.

Tilskudd til digitale læremidler skal i utgangspunktet dekke 40 prosent av utgiftene til innkjøp av læremidler.

Merk at:

 • Skoleeier kan velge å søke om tilskudd til en andel av elevene. Andelen må oppgis i søknadsskjemaet.
 • Skoleeier står fritt til å disponere midlene til innkjøp av læremidler som inngår i ordningen. Fag, trinn, antall lisenser og antall læremidler er det skoleeier som råder over.  

Beregning av tilskudd per elev

Elevsats i 2022 er foreløpig på 85 kroner.

Satsen bygger på forventet søking til ordningen. Vi anslår at det blir søkt om midler tilsvarende 85 prosent av det totale støtteberettigede elevgrunnlaget. I 2021 ble det søkt om midler tilsvarende 80 prosent av elevgrunnlaget. En estimert søking på 85 prosent for 2022 gjør det sannsynlig at egenandelen ikke blir høyere enn skissert.

Elevgrunnlaget bygger på KOSTRA-tall publisert 15. mars 2022. Tallene viser at det pr. 1. oktober 2021 var totalt 828 658 personer (elever/lærlinger/lærekandidater/voksne i grunnopplæring) i offentlig grunnopplæring i kommuner og fylkeskommuner.

Totalsummen for innkjøp er endelig. Den prosentvise fordelingen mellom tilskudd og egenandel blir justert når det endelige søkeresultatet er klart.

Få oversikt over elevtall, total sum og estimert fordeling mellom egenandel og tilskudd i dette regnearket: Utregning og elevtall tilskudd til kjøp av læremidler 2022 (excel). Skjermfilmen under viser formler og funksjonalitet i regnearket.

For læremidler som selges med ettårig lisens for skoleåret, skal midlene gå til å dekke tilgang for skoleåret 2022/2023. For læremidler som selges med ettårig lisens for kalenderår, skal midlene gå til å dekke tilgang for 2023. For læremidler som selges med flerårig lisens skal midlene gå til å dekke en sum som tilsvarer tilgang i ett år.

Endelig utregning av tilskudd

Når fristen for å søke om tilskudd går ut 2. mai 2022 blir endelig tilskudd per elev fastsatt. Tilskuddet blir beregnet ut fra søkegrunnlaget, altså summen av alle elever det er søkt støtte for.

Den totale summen er endelig. Det vil si at egenandelen kan bli lavere eller høyere enn antatt når fristen er utløpt. Antatt søking for 85 prosent av elevgrunnlaget gjør det imidlertid sannsynlig at egenandelen blir lavere enn de estimerte 60 prosentene. 

Eksempler på utregning

Merk at det er gjort avrundinger i regneeksemplene.

Søknadsbehandling og utbetaling av tilskudd

Vi behandler søknadene, utbetaler tilskudd og sender ut tilskuddsbrev primo mai 2022. Midlene må benyttes i 2022. 

Rapportering

Alle som mottar tilskudd, må fylle ut et rapporteringsskjema. I skjemaet må tilskuddsmottaker blant annet opplyse om:

 • Hvilke leverandører det er kjøpt inn digitale læremidler fra
 • Hvilke fag og trinn det er kjøpt inn digitale læremidler til
 • Beløp brukt til innkjøp av digitale læremidler

Frist for rapportering er 1. februar 2023. Rapporteringsskjema blir tilgjengelig fra 1. november 2022.