Ordinært driftstilskudd til folkehøgskoler i Norge

Ordningen skal bidra til drift av folkehøgskoler i Norge.

Hvem kan motta tilskudd?

Folkehøgskoler i Norge

Om ordningen

Ordningen skal bidra til at det kan etableres og drives folkehøgskoler i Norge. Tilskuddet skal bidra til å finansiere driften ved skolene.

Lov og regelverk

Folkehøyskoleloven med tilhørende forskrift

1. Før du mottar tilskudd

Alle rapporteringskrav må være oppfylt, se pkt. 3

2. Slik beregnes tilskuddet

Tilskuddet inngår i det samlede driftstilskuddet til folkehøgskolene som blir bevilget på egen post i statsbudsjettet. Størrelsen på dette fastsettes etter vedtak i Stortinget. En del av tilskuddsposten går til å dekke særtilskuddet.

Tilskuddet til den enkelte skole er satt sammen av tre tilskuddselementer:

 • Basistilskudd: samme beløp til alle skolene
 • Husleietilskudd: fordeles på grunnlag av innstilling fra Folkehøgskolerådet
 • Elevtilskudd: tilskuddssats multiplisert med omregnet gjennomsnittlig årselevtall. Grunnlaget for elevtilskuddet består av gjennomsnittlig årselevtall for tre år (år fire, år tre og år to forut for tilskuddsåret). Dette omregnes slik: 
  • Årselevtall til og med 75 multipliseres med 2,4
  • Årselevtall over 75 multipliseres med 1,7

Nye skoler mangler historiske data for elevtall i oppstartsårene. Grunnlaget for elevtilskuddet i oppstartsåret og de fire påfølgende kalenderårene vil da være antall elevplasser skolen er godkjent for. Deretter omregnes grunnlaget på samme måte som for øvrige folkehøgskoler.

3. Dette må du rapportere

Skolen skal rapportere:

 • Elevtall på kurs pr. 1. oktober innen en måned
 • Elevtall på kurs pr. 1. april innen en måned
 • Elevtall på kurs av kortere varighet pr. 31. desember før 1. februar
 • Selvevalueringsrapport for siste skoleår innen 1. juni
 • Årsregnskap, styrets årsberetning og revisjonsberetning til statsforvalteren innen 1. juni året etter regnskapsåret 

Elevtall rapporteres/registreres i WisWeb Navi

Statsforvalteren skal:

 • innen 1. september rapportere til Utdanningsdirektoratet om gjennomført kontroll med regnskap og økonomi.

Statsautorisert revisor skal:

 • Bekrefte skolens elevtall i løpet av 1. kvartal hvert år, ved å avgi sin særattestasjon (nærmere informasjon om ny innsendingsrutine kommer).
 • Revidere årsregnskapet. 

Informasjon om tilskuddet kan skolen finne i tilskuddsbrevet som ligger i Tavla. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!