Ordinært driftstilskudd til folkehøgskoler i Norge

Ordningen skal bidra til drift av folkehøgskoler i Norge.

Hvem kan motta tilskudd?

Folkehøgskoler i Norge

Om ordningen

Ordningen skal bidra til at det kan etableres og drives folkehøgskoler i Norge. Tilskuddet skal bidra til å finansiere driften ved skolene.

Folkehøgskolens formål er å fremme allmenndanning og folkeopplysning. Den enkelte skole har ansvar for å fastsette verdigrunnlag innenfor denne rammen.

Folkehøgskole må være med i skolens navn, og bare skoler som er godkjent etter folkehøyskoleloven kan bruke navnet folkehøgskole.

Lov og regelverk

Folkehøyskoleloven med tilhørende forskrift

 Før du mottar tilskudd

Alle rapporteringskrav må være oppfylt, se nedenfor.

Slik beregnes tilskuddet

Tilskuddet inngår i det samlede driftstilskuddet til folkehøgskolene som blir bevilget på egen post i statsbudsjettet. Størrelsen på dette fastsettes etter vedtak i Stortinget. En del av tilskuddsposten går til å dekke særtilskuddet.

Tilskuddet til den enkelte skole er satt sammen av tre tilskuddselementer:

 • basistilskudd: samme beløp til alle skolene
 • husleietilskudd: fordeles på grunnlag av innstilling fra Folkehøgskolerådet
 • elevtilskudd: tilskuddssats multiplisert med omregnet gjennomsnittlig årselevtall. Grunnlaget for elevtilskuddet består av gjennomsnittlig årselevtall for tre år (år fire, år tre og år to forut for tilskuddsåret). Dette omregnes slik: 
  • årselevtall til og med 75 multipliseres med 2,4
  • årselevtall over 75 multipliseres med 1,7

Rapportering

Skolen skal:

 • rapportere elevtall innen gitte frister, se nedenfor
 • utarbeide selvevalueringsrapport for siste skoleår og sende denne til Utdanningsdirektoratet innen 1. juni
 • sende årsregnskap, styrets årsberetning og revisjonsberetning til statsforvalteren innen 1. juni året etter regnskapsåret

Rapportering av elevtall: Skolen er ansvarlig for at det hvert år blir innrapportert tilskuddsberettigede elever fra arrangerte kurs. Rapporterte elevtall skal dokumenteres i henhold til krav i paragraf 12, 1. ledd i forskriften til folkehøyskoleloven. 

Elever som teller dobbelt ved beregning av tilskudd: Dokumentasjon og tilrettelagt opplegg for elever som teller dobbelt ved beregning av tilskudd må foreligge før skolen innrapporterer eleven som dobbelt-tellende elev.

Elevtall rapporteres/registreres i WisWeb Navi

Skolen må kunne fremlegge dokumentasjon på hva som er rapportert til departementet. Skolen må ta vare på dokumentasjonen i minst 10 år. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for blant annet revisor.

Statsforvalteren skal:

 • innen 1. september rapportere til Utdanningsdirektoratet om gjennomført kontroll med regnskap og økonomi.

Statsautorisert revisor skal:

Informasjon om tilskuddet kan skolen finne i tilskuddsbrevet som ligger i Tavla