Ordinært driftstilskudd til folkehøgskoler i Norge

Ordningen skal bidra til drift av folkehøgskoler i Norge.

Hvem kan motta tilskudd?

Folkehøgskoler i Norge

Om ordningen

Ordningen skal bidra til at det kan etableres og drives folkehøgskoler i Norge. Tilskuddet skal bidra til å finansiere driften ved skolene.

Lov og regelverk

Folkehøyskoleloven med tilhørende forskrift

1. Før du mottar tilskudd

Alle rapporteringskrav må være oppfylt, se pkt. 3

2. Slik beregnes tilskuddet

Tilskuddet inngår i det samlede driftstilskuddet til folkehøgskolene som blir bevilget på egen post i statsbudsjettet. Størrelsen på dette fastsettes etter vedtak i Stortinget. En del av tilskuddsposten går til å dekke særtilskuddet.

Tilskuddet til den enkelte skole er satt sammen av tre tilskuddselementer:

 • Basistilskudd: samme beløp til alle skolene
 • Husleietilskudd: fordeles på grunnlag av innstilling fra Folkehøgskolerådet
 • Elevtilskudd: tilskuddssats multiplisert med omregnet gjennomsnittlig årselevtall

Omregnet gjennomsnittlig årselevtall beregnes slik:

 • Grunnlaget er gjennomsnittlig antall årselever på langkurs i de tre kalenderårene forut for året før tilskuddsåret. I tillegg kommer årselevtallet for kortkurs som beregnes etter en fastsatt omregningstabell. Samlet gjennomsnittlig årselevtall omregnes deretter slik:
  -­ Årselevtall til og med 75 multipliseres med 2,4
  -­ Årselevtall over 75 multipliseres med 1,7

Her finner du oversikt over tilskuddet for inneværende år og hvordan det fordeler seg på den enkelte folkehøgskole (pdf)

3. Dette må du rapportere

Du skal rapportere:

 • Elevtall på langkurs pr. 1. oktober
 • Elevtall på langkurs pr. 1. april
 • Elevtall på kortkurs pr. 31. desember
 • Selvevalueringsrapport for siste skoleår innen 1. juni
 • Årsregnskap, styrets årsberetning og revisjonsberetning til statsforvalteren innen 1. juni året etter regnskapsåret 

Statsautorisert, registrert eller kommunal/fylkeskommunal revisor skal:

 • Bekrefte ved særattestasjon på fastsatt skjema innen 1. juni at elevtallsrapportene forrige kalenderår er riktige.  

 

Mal: skjema for særattestasjon (nynorsk)

Mal: skjema for særattestasjon (bokmål)

Elevtall rapporteres/registreres i WisWeb Navi

Fristene for rapportering finner du her (pdf)

Nærmere informasjon om tilskuddsordningen kan skolen finne i tilskuddsbrevet som er lagt ut i TAVLA

Retningslinjer for tilskudd til folkehøgskoler i Norge.pdf

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!