Ordinært driftstilskudd til folkehøgskoler i Norge

Ordningen skal bidra til drift av folkehøgskoler i Norge.

Hvem kan motta tilskudd?

Folkehøgskoler i Norge

Om ordningen

Ordningen skal bidra til at det kan etableres og drives folkehøgskoler i Norge. Tilskuddet skal bidra til å finansiere driften ved skolene.

Folkehøgskolens formål er å fremme allmenndanning og folkeopplysning. Den enkelte skole har ansvar for å fastsette verdigrunnlag innenfor denne rammen.

Folkehøgskole må være med i skolens navn, og bare skoler som er godkjent etter folkehøyskoleloven kan bruke navnet folkehøgskole.

Lov og regelverk

Folkehøyskoleloven med tilhørende forskrift

 Før du mottar tilskudd

Alle rapporteringskrav må være oppfylt, se nedenfor.

Slik beregnes tilskuddet

Tilskuddet inngår i det samlede driftstilskuddet til folkehøgskolene som blir bevilget på egen post i statsbudsjettet. Størrelsen på dette fastsettes etter vedtak i Stortinget. En del av tilskuddsposten går til å dekke særtilskuddet.

Tilskuddet til den enkelte skole er satt sammen av tre tilskuddselementer:

 • basistilskudd: samme beløp til alle skolene
 • husleietilskudd: fordeles på grunnlag av innstilling fra Folkehøgskolerådet
 • elevtilskudd: tilskuddssats multiplisert med omregnet gjennomsnittlig årselevtall. Grunnlaget for elevtilskuddet består av gjennomsnittlig årselevtall for tre år (år fire, år tre og år to forut for tilskuddsåret). Dette omregnes slik: 
  • årselevtall til og med 75 multipliseres med 2,4
  • årselevtall over 75 multipliseres med 1,7

Nye skoler mangler historiske data for elevtall i oppstartsårene. Grunnlaget for elevtilskuddet i oppstartsåret og de fire påfølgende kalenderårene vil da være antall elevplasser skolen er godkjent for. Deretter omregnes grunnlaget på samme måte som for øvrige folkehøgskoler.

Rapportering

Skolen skal:

 • rapportere elevtall innen gitte frister, se nedenfor
 • utarbeide selvevalueringsrapport for siste skoleår og sende denne til Utdanningsdirektoratet innen 1. juni
 • sende årsregnskap, styrets årsberetning og revisjonsberetning til statsforvalteren innen 1. juni året etter regnskapsåret

Rapportering av elevtall: Skolen er ansvarlig for at det hvert år blir innrapportert tilskuddsberettigede elever fra arrangerte kurs. Rapporterte elevtall skal dokumenteres i henhold til krav i paragraf 12, 1. ledd i forskriften til folkehøyskoleloven. 

Elevtall rapporteres/registreres i WisWeb Navi

Elevtall på kurs pr. 1. oktober: innen en måned
Elevtall på kurs pr. 1. april: innen en måned
Årlig elevtall på kurs av kortere varighet: innen 1. februar

Skolen må kunne fremlegge dokumentasjon på hva som er rapportert til departementet. Skolen må ta vare på dokumentasjonen i minst 10 år. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for blant annet revisor.

Dette er nærmere omtalt i paragrafene 7, 8 og 12 i forskrift til lov om folkehøyskoler.

Dokumentasjon skal blant annet vise at:

 • skolen har tilfredsstillende system for registrering av og deltagelse på alle sine kurs
 • rammene for kursordninger er fulgt
 • kurs av kortere varighet utgjør en mindre del av skolens samlede virksomhet
 • tallet på elever, herunder dobbelt-tellende elever, er tilfredsstillende dokumentert
 • elever på kurs har deltatt på minst 90 prosent av kurset
 • elever på kortvarige kurs har deltatt på minst 75 prosent av kurset
 • grunnlagsdata, herunder elevtall og antall kursdager, er riktig omregnet
 • Det foreligger dokumentasjon for alle kursene som viser kursplan, kursdatoer, kurstimer og hvordan kurset er kunngjort.
 • Undervisningstilbudet/kursene er beskrevet per kurs, og dokumentasjonen gir tilstrekkelig opplysning om kursdeltagere, kursdatoer, antall kurstimer m.m.
 • Fremmøte/fraværsprotokoll for kursene viser elevenes deltagelse, herunder antall kurstimer per elev per kurs.
 • Fremmøte/fraværslistene er oppdatert med korrekt informasjon, og de er riktig attestert.
 • Skolens administrative navneliste eller reskontro viser registrerte elevbetalinger (skolepenger).
 • Det er utarbeidet oversikt som viser omregning av elevtall til årselevtall.
 • Elever, som er innmeldt som tilskuddsberettigede, har overholdt kravene til oppmøte/deltakelse.
 • Alle kurs er tilstrekkelig dokumentert.
 • Før eleven innrapporteres som dobbelt-tellende elev, har skolen dokumentasjon fra utenforstående kompetent instans. Dokumentasjonen viser at eleven har redusert funksjonsevne som igjen utløser et særskilt tilretteleggingsbehov ved skolen.
 • Dobbelt-tellende elever har egen opplæringsplan som beskriver ulike tiltak, lærer osv.
 • Dokumentasjonen til dobbelt-tellende elever viser at hele ressursen er brukt til ulike tiltak for den aktuelle eleven.
 • Det foreligger dokumentasjon på at informasjonsplikten ovenfor kommuner eller Arbeids- og velferdsetaten er overholdt, dersom enkelteleven er tatt opp på spesielle vilkår gjennom avtaler med disse.

Statsforvalteren skal:

 • innen 1. september rapportere til Utdanningsdirektoratet om gjennomført kontroll med regnskap og økonomi.

Statsautorisert revisor skal:

Informasjon om tilskuddet kan skolen finne i tilskuddsbrevet som ligger i Tavla

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!