Særattestasjon for folkehøyskoler

Her finner du informasjon om hvordan revisor skal gi særattestasjon for å bekrefte elevtall ved folkehøyskoler. 

Revisors oppgave

Revisor skal kontrollere og bekrefte elevtallet som folkehøyskolen har lagt til grunn og godkjent som tilskuddsberettiget elevtall. Kontrollen skal utføres etter at folkehøyskolens frist for rapportering er utløpt og databasen er stengt. 

Revisjonsstandard (ISAE) 3000

Fra 2022 skal særattestasjon for elevtallet ved folkehøyskoler avgis etter revisjonsstandard (ISAE) 3000. Dette attestasjonsoppdraget samsvarer med forventningene i forskrift til lov om folkehøyskoler hvor det står at revisor skal bekrefte elevtallet på folkehøyskolene ved særattestasjon. Revisor skal, på selvstendig grunnlag, avgjøre hvilke kontroller som skal gjennomføres, og omfanget av kontrollene.

Folkehøyskolene skal gi nødvendig dokumentasjon slik at revisor kan utføre oppdraget sitt. Styret plikter også å gjøre revisor kjent med folkehøyskoleloven, forskriften og andre relevante dokumenter.

Slik gjennomfører du særattestasjon

Dokumentasjon/kontroll kan være:

 • at tallet på elever, herunder dobbelt-tellende elever, er tilfredsstillende dokumentert
 • at elever på kortvarige kurs har deltatt på minst 75 prosent av kurset
 • at grunnlagsdata, herunder elevtall og antall kursdager, er riktig omregnet
 • at skolen har tilfredsstillende system for registrering av og deltagelse på alle sine kurs
 • at rammene for kursordningene er fulgt
 • at det finnes fremmøte-/fraværslister og at disse er oppdatert og attestert
 • at kurs ved de to pensjonistfolkehøyskolene og kurs av kortere varighet ved de øvrige folkehøyskolene er tilstrekkelig dokumentert

Revisor skal blant annet

 • bekrefte elevtallet på skole
 • kontrollere om elevtallet er dokumentert i henhold til bestemmelsene i forskriften §§ 7,8 og 12

Som en veiledning gir vi eksempler på dokumentasjon og kontroll som kan legges til grunn for revisors arbeid. Revisor skal på selvstendig grunnlag avgjør hvilke kontroller som skal gjennomføres, og omfanget/mengden av disse.

§ 7 Rapportering av elevtall 

Revisor skal kontrollere:

 • at tallet på elever, herunder dobbelt-tellende elever, er tilfredsstillende dokumentert
 • at elever på kortvarige kurs har deltatt på minst 75 prosent av kurset
 • at grunnlagsdata, herunder elevtall og antall kursdager, er riktig omregnet

Dokumentasjon/kontroll kan være:

 • skolens fremmøte-/fraværslister som viser antall kurstimer per elev per kurs
 • skolens administrative navneliste eller reskontro for registrering av elevbetalinger (skolepenger)
 • oversikt over undervisningstilbudet, herunder kursbeskrivelse og opplysninger om antall undervisningstimer per kurs
 • oversikt/beregning som viser omregnet elevtall til årselever per elev
 • om eleven har et oppmøte på minst 75 prosent

§ 8 Elever som teller dobbelt ved beregning av tilskudd

Revisor skal kontrollere at elevtallet for dobbelt-tellende elever er tilstrekkelig dokumentert.

Dokumentasjon/kontroll kan være:

 • om det foreligger dokumentasjon fra utenforstående kompetent instans på at eleven har en redusert funksjonsevne som utløser et særskilt tilretteleggingsbehov ved folkehøyskolen
 • om det foreligger opplæringsplan for eleven med beskrivelse av tiltak, lærere osv.
 • om hele ressursen blir brukt til ulike tiltak for den aktuelle eleven

§ 12 Folkehøyskolens kontroll

Revisor skal kontrollere:

 • at skolen har tilfredsstillende system for registrering av og deltagelse på alle sine kurs
 • at rammene for kursordninger er fulgt
 • at skolen har et tilfredsstillende administrativt system for registrering av elevenes fremmøte og fravær
 • at det finnes fremmøte-/fraværslister og at disse er oppdatert og riktig attestert
 • at kurs som er arrangert ved de to pensjonistfolkehøyskolene og kurs av kortere varighet som er arrangert ved de øvrige folkehøyskolene er tilstrekkelig dokumentert

Dokumentasjon/kontroll kan være:

 • om de bruker et skoleadministrativt system, som f.eks. NAVI eller tilsvarende
 • om det for alle kursene foreligger dokumentasjon som viser kursplan, kursdatoer, kurstimer og hvordan kurset er kunngjort
 • om kurs av kortere varighet utgjør en mindre del av skolens samlede virksomhet
 • om skolen har fremmøte/fraværsoversikt som viser fremmøte/fravær i dager og enkelttimer for fulltidselever, i timer for deltidselever og i timer per dag per deltager for elever som tar kurs av kortere varighet
 • om dokumentasjonen fra pensjonistfolkehøyskolene og de øvrige folkehøyskolene som arrangerer kurs av kortere varighet gir oversikt over kursdeltakere, herunder fremmøte og fravær, navn, fødselsdato og adresse
 • om fremmøte/fraværsprotokoll for kurs er attestert av ansvarlig undervisningspersonale (faglærer) og rektor
 • om fremmøte/fraværsprotokoll for kurs arrangert ved pensjonistfolkehøyskolene og for kurs av kortere varighet ved de øvrige skolene er attestert av kursleder eller lærer
 • om det foreligger en oversikt som viser hva skolen har rapportert til departementet

Dokumentasjon som blir krevd etter denne paragrafen (§12), skal skolen ta vare på i minst 10 år. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for bl.a. revisor.

For at revisor skal gjøre seg kjent med tekst og innhold i særattestasjonen før den sendes inn, kan revisor se bekreftelsen her:

Bekreftelse til Utdanningsdirektoratet

 • Vi har mottatt og kontrollert skolens rapport om tilskuddsberettiget elevtall slik det er beskrevet nedenfor.
 • Vi har kontrollert at rapporten er i samsvar med forutsetningene i forskrift til folkehøyskoleloven § 11 som viser til §§ 7, 8 og 12.

Skolens ansvar

Skolen er ansvarlig for at det hvert år blir innrapportert elevtall fra kurs 1. oktober og 1. april. Elevtall for kurs av kortere varighet skal innrapporteres per kalenderår.
Det rapporterte elevtallet fra skolen skal være dokumentert i tråd med forskrift til folkehøyskoleloven § 12, 1 ledd.

Vår uavhengighet og kvalitetskontroll

Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Vi anvender internasjonal standard for kvalitetskontroll (ISQC 1) og opprettholder et omfattende system for kvalitetskontroll inkludert dokumenterte retningslinjer og prosedyrer som omhandler etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og gjeldende lovmessige regulatoriske krav.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å kontrollere og bekrefte elevtallet som folkehøyskolene har innrapportert som sitt tilskuddsberettigede elevtall i henhold til forskrift til folkehøyskoleloven § 11 og gi uttrykk for vår mening om antallet tilskuddsberettigede elever som er oppgitt i rapporten, er i samsvar med forskriften til folkehøyskoleloven §§ 7, 8 og 12.

Vi har utført vårt arbeid i samsvar med internasjonal attestasjonsstandard (ISAE) 3000 – «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon». Standarden krever at vi planlegger og utfører handlinger for å oppnå betryggende sikkerhet for at tilskuddsberettiget elevtall ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Standarden krever videre at vi skal kontrollere utvalgte deler av materialet beregningen bygger på mot pålitelig grunnlag, herunder utføre vurderinger av om §§ 7,8 og 12 i forskrift til lov om folkehøyskoler er fulgt.

Etter vår mening er det innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er antallet tilskuddsberettigede elever, som skolen har lagt til grunn, i all hovedsak i samsvar med §§ 7, 8 og 12 i forskrift til folkehøyskoleloven.

Navn:

Dato:  

Fyll ut skjema for særattestasjon.
Fristen for revisor å avgi særattestasjonen er innen 1. juni hvert år.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!