Særtilskudd til folkehøgskoler i Norge

Ordningen skal dekke merutgifter til fire folkehøgskoler med stor andel av funksjonshemmede elever.

Hvem kan motta tilskudd?

Følgende folkehøgskoler i Norge med høy andel funksjonshemmede elever:

­ Folkehøgskolen Nord-Norge

­ Lundheim folkehøgskole

­ Peder Morset folkehøgskole

­ Ål folkehøyskole og kurssenter for døve

Om ordningen

Ordningen skal dekke merutgifter til særskilt tilrettelegging for elever med redusert funksjonsevne.

Lov og regelverk

Folkehøyskoleloven med tilhørende forskrift

Før du mottar tilskudd

Alle rapporteringskrav må være oppfylt, se nedenfor.

Slik beregnes tilskuddet

Særtilskuddet inngår i det samlede driftstilskuddet til folkehøgskolene som blir bevilget på egen post i statsbudsjettet. Størrelsen på dette fastsettes etter vedtak i Stortinget.

Tilskuddet til den enkelte skole som er berettiget særtilskudd, beregnes etter en sats pr. dobbelt-tellende elev. Dobbelt-tellende elev: Elev med redusert funksjonsevne som har behov for ekstra oppfølging fra skolens side.

De fire folkehøgskolene med en stor andel funksjonshemmede elever får et særtilskudd for inntil et fastsatt normtall for antall funksjonshemmede elever. Maksimalt antall tilskuddsberettigede funksjonshemmede elever ved disse skolene fordeler seg slik:

Maksimalt antall tilskuddsberettigede funksjonshemmede elever 
Folkehøgskolen Nord-NorgeLundheim folkehøgskolePeder Morset folkehøgskoleÅl folkehøgskoleSum
25404020125

Antall tilskuddsberettigede funksjonshemmede elever beregnes ut fra gjennomsnittet av antall funksjonshemmede elever pr. 1. april og 1. oktober foregående kalenderår. Dersom antall funksjonshemmede elever overstiger skolens normtall på det enkelte telletidspunkt, blir grunnlaget justert ned til normtallet før gjennomsnittet beregnes. Det gis ikke tilskudd etter § 8 i forskriften for elever som overskrider normtallet.

Følgende legges til grunn ved beregning av særtilskuddet:

  • Under 20 prosent (pst.) av maksimalt tilskuddsberettiget elevtall; det blir ikke gitt særtilskudd. Tilskudd for funksjonshemmede elever blir da gitt etter reglene i forskriften § 8 om dobbelt-telling av elever.
  • 20-40 pst. av maksimalt tilskuddsberettiget elevtall; særtilskudd blir gitt med 40 pst. av satsen.
  • 40-100 pst. av maksimalt tilskuddsberettiget elevtall; fullt særtilskudd for det faktiske antall funksjonshemmede elever.
  • Over 100 pst. av maksimalt tilskuddsberettiget elevtall; fullt særtilskudd for det maksimale elevtall, ikke særtilskudd for elever utover dette.

Dette må du rapportere

Skolen skal rapportere:

  • antall dobbelt-tellende elever på kurs pr. 1. oktober innen en måned
  • antall dobbelt-tellende elever på kurs pr. 1. april innen en måned
  • om tilrettelegging av tilbud for funksjonshemmede elever
  • selvevalueringsrapport for siste skoleår innen 1. juni
  • årsregnskap, styrets beretning og revisjonsberetning til statsforvalteren innen 1. juni året etter regnskapsåret

Dokumentasjonskrav for funksjonshemmede elever som utløser særtilskudd

Før innrapportering som dobbelt-tellende elev, må skolen ha dokumentasjon for at eleven har en redusert funksjonsevne som utløser et særskilt tilretteleggingsbehov ved skolen. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for kontroll.

Elevtall rapporteres/registreres i WisWeb Navi

Statsforvalteren skal:

  • innen 1. september rapportere til Utdanningsdirektoratet om gjennomført kontroll med regnskap og økonomi

Statsautorisert revisor skal:

Nærmere informasjon om tilskuddet kan skolen finne i tilskuddsbrevet som ligger i Tavla