Særtilskudd til folkehøgskoler i Norge

Ordningen skal dekke merutgifter til fire folkehøgskoler med stor andel av funksjonshemmede elever.

Hvem kan motta tilskudd?

Følgende folkehøgskoler i Norge med høy andel funksjonshemmede elever:

­ Folkehøgskolen Nord-Norge

­ Lundheim folkehøgskole

­ Peder Morset folkehøgskole

­ Ål folkehøyskole og kurssenter for døve

Om ordningen

Ordningen skal dekke merutgifter til særskilt tilrettelegging for elever med redusert funksjonsevne.

Lov og regelverk

Folkehøyskoleloven med tilhørende forskrift

1. Før du mottar tilskudd

Alle rapporteringskrav må være oppfylt, se pkt. 3

2. Slik beregnes tilskuddet

Særtilskuddet inngår i det samlede driftstilskuddet til folkehøgskolene som blir bevilget på egen post i statsbudsjettet. Størrelsen på dette fastsettes etter vedtak i Stortinget.

Tilskuddet til den enkelte skole som er berettiget særtilskudd, beregnes etter en sats pr. dobbelt-tellende elev. Dobbelt-tellende elev: Elev med redusert funksjonsevne som har behov for ekstra oppfølging fra skolens side.

Grunnlaget er gjennomsnittlig antall dobbelt-tellende elever på langkurs året før tilskuddsåret.

Her finner du oversikt over særtilskuddet for inneværende år og hvordan det fordeler seg på den enkelte folkehøgskole (pdf)

3. Dette må du rapportere

Du skal rapportere:

  • Antall dobbelt-tellende elever på langkurs pr. 1. oktober
  • Antall dobbelt-tellende elever på langkurs pr. 1. april
  • Om tilrettelegging av tilbud for funksjonshemmede elever (kopi til statsforvalteren)
  • Selvevalueringsrapport for siste skoleår innen 1. juni
  • Årsregnskap og revisjonsberetning til statsforvalteren innen 1. juni året etter regnskapsåret

Før innrapportering som dobbelt-tellende elev, må skolen ha dokumentasjon for at eleven har en redusert funksjonsevne som utløser et særskilt tilretteleggingsbehov ved skolen. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for kontroll.

Statsautorisert, registrert eller kommunal/fylkeskommunal revisor skal:

  • Bekrefte ved særattestasjon på fastsatt skjema innen 1. juni at elevtallsrapportene forrige kalenderår er riktige.

Mal: skjema for særattestasjon (nynorsk)

Mal: skjema for særattestasjon (bokmål)

Elevtall rapporteres/registreres i WisWeb Navi

Fristene for rapportering finner du her (pdf)

Nærmere informasjon om tilskuddsordningen kan skolen finne i tilskuddsbrevet som er lagt ut i TAVLA

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!