Veg- og anleggsfaget (VOA03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål

 • planleggje
  å byggje og halde ved like infrastruktur etter teikningar, beskrivingar, standarder og toleransekrav og preaksepterte løysingar ved å
  bruke
  ulike prosjektverktøy og
  vurdere
  konsekvenser av avvik fra toleransekravene
 • utarbeide framdriftsplanar, bestille og motta materiale og utstyr og kontrollere kvalitet og mengd i tråd med arbeidsoppdraget
 • arbeide i tråd med gjeldande krav til helse, miljø og sikkerheit,
  bruke
  verne- og sikringsutstyr og
  reflektere
  over konsekvensar av ikkje å følgje krava
 • gjere greie for
  og
  bruke
  kvalitetssikringssystem,
  dokumentere
  eige arbeid og handtere avvik
 • risikovurdere arbeidsoppdrag,
  gjennomføre
  ein sikker jobbanalyse og rapportere om uønskte hendingar
 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipp og
  reflektere
  over konsekvensane av støy, vibrasjonar og støveksponering
 • velje ut og
  bruke
  masseforflyttingsmaskiner og utstyr ut frå arbeidsoppgåve og gjeldande regelverk, og
  vurdere
  konsekvensane for miljøet og ressursbruken
 • bruke
  GPS- og maskinstyringssystem ved bruk av masseforflytningsmaskiner
 • vurdere
  farar ved gjenståande sprengstoff, varsle om fare og setje i verk tiltak for å fjerne sprengstoff
 • kjeldesortere og handtere avfall etter gjeldande regelverk, behandle kjemikalium, uønskte plantar og organismar og iverksette tiltak ved feilhandtering
 • utføre grunnleggjande førstehjelp
 • utføre arbeidsvarsling i samsvar med gjeldande regelverk og
  vurdere
  kva risikofaktorar som kan påverke trafikkavviklinga
 • sikre og sperre av byggje- og anleggsområde og
  drøfte
  ulike tiltak som sikrar risikoutsette arbeidsforhold
 • bruke
  fagterminologi for å kommunisere med kollegaer og andre yrkesutøvarar og velge ulike løysingar som bidreg til å minimere miljøavtrykket og sikre ei effektiv ressursutnytting
 • arbeide etter regelverk og avtalar som regulerer arbeidsforholdet i faget, og
  gjere greie for
  pliktene og rettane til arbeidsgivaren og arbeidstakaren og
  reflektere
  over krav og forventningar som blir stilte til eit likeverdig og inkluderande yrkesfellesskap
 • utføre stikking og nivellering
 • vurdere
  grunnforhold,
  vurdere
  massetypar og bruksområda deira og
  gjere greie for
  korleis geologiske forhold påverkar arbeidet
 • fundamentere grunnen, komprimere massar og
  dokumentere
  arbeidet i samsvar med gjeldande regelverk
 • byggje opp og halde ved like infrastrukturar over og under jorda etter teikningar og beskrivingar
 • leggje ulike typar røyr og setje ned og montere vass- og kabelkummar etter teikningar og beskrivingar
 • montere ulike typar betongelement og sikringsmateriell i ulike materiale over og under jorda etter teikningar og beskrivingar
 • bore i berggrunnen manuelt og maskinelt og
  drøfte
  korleis ulukker ved boring kan førebyggjast
 • forskale, armere og støype mindre betongkonstruksjonar etter teikningar og beskrivingar
 • setje opp murar i ulike materiale etter teikningar og beskrivingar
 • drenere grunnen etter gjeldande regelverk og
  drøfte
  korleis lokale forhold påverkar dreneringsmetoden

Undervegsvurdering