Vg3 snikkarfaget (SNE03‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter vg3 snikkarfaget med fordjuping i trapp

 • planleggje å produsere produkt, arbeide etter teikningar, beskrivingar og preaksepterte løysingar og vurdere arbeidet med tanke på arbeidsoppdraget, kostnadseffektivitet og verknader for miljøet
 • utarbeide produksjonsplanar, ta imot, handtere og lagre råvarer og materialar og kontrollere kvalitet og mengd i tråd med arbeidsoppdraget
 • vurdere ulike faktorar som kan redusere varmeutvikling og brannsmitte
 • risikovurdere produksjonsprosessen, gjennomføre ein sikker jobbanalyse, rapportere om uønskte hendingar og setje i verk tiltak
 • bruke fagterminologi for å kommunisere med kollegaer og andre yrkesutøvarar og drøfte ulike løysingar som medverkar til å minimere miljøavtrykk og sikre effektiv ressursutnytting
 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipp og reflektere over konsekvensar av støy, støveksponering og bruk av kjemikaliar
 • velje og bruke ulike limtypar og samanføyingsteknikkar og vurdere korleis valet påverkar styrken og samanføyinga i konstruksjonen
 • framstille produkt, vurdere konsekvensar av fukt i materialane og luftfukt i bygget og setje i verk tiltak
 • gjere greie for produksjon av inreiing, dører, vindauge og trapper og drøfte forskjellane i produksjonsmetodar
 • vurdere behov for vedlikehald av utstyr, setje i verk tiltak og reflektere over kva faktorar ved vedlikehald som sikrar drifta og produktkvaliteten
 • velje produksjonsmetode, stille inn og programmere maskiner etter arbeidsoppdraget og reflektere over konsekvensar av vald metode
 • forbehandle og overflatebehandle ulike produkt og vurdere korleis valet av produkt og metodar påverkar sluttproduktet
 • kontrollere, pakke, emballere og kvalitetssikre ulike typar produkt for transport og vurdere kva faktorar som vernar produkta mot ytre påkjenningar
 • gjere greie for og bruke kvalitetssikringssystem og vurdere og dokumentere eige arbeid
 • kjeldesortere, handtere avfall etter gjeldande regelverk, vurdere om gjenbruk er mogleg, og reflektere over konsekvensar av feilhandtering
 • arbeide etter regelverk og avtalar som regulerer arbeidsforholdet i faget, gjere greie for kva plikter og rettar arbeidsgivaren og arbeidstakaren har og reflektere over krav og forventingar som blir stilte til eit likeverdig og inkluderande yrkesfellesskap
 • utføre grunnleggjande førstehjelp
 • byggje trapp i samsvar med gjeldande regelverk og drøfte korleis avvik i bygningskonstruksjonen kan påverke sluttproduktet
 • velje og bruke ulike måleverktøy, måle trappeopningar og vurdere korleis lengd, breidd, høgd og vinklar påverkar trappekonstruksjonar
 • teikne og konstruere trapp digitalt og vurdere kva faktorar som optimaliserer funksjonen, påverkar designet og hindrar ulukker
 • velje materialar, festemiddel og samanføyingsmetodar og drøfte faktorar som sikrar styrken og funksjonen til konstruksjonen
 • velje og bruke råvarer til trapper og vurdere kva faktorar som påverkar eigenskapane, levetida, styrken, sikkerheita og det estetiske uttrykket til sluttproduktet
 • montere og ferdigstille trapper i samsvar med spesifikasjon og drøfte faktorar som påverkar konstruksjon og styrken i trappa

Undervegsvurdering