Vg3 snikkarfaget (SNE03‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter vg3 snikkarfaget med fordjuping i dør og vindauge

 • planleggje
  å produsere produkt, arbeide etter teikningar, beskrivingar og preaksepterte løysingar og vurdere
  arbeidet med tanke på arbeidsoppdraget, kostnadseffektivitet og verknader for miljøet
 • utarbeide produksjonsplanar, ta imot, handtere og lagre råvarer og materialar og kontrollere kvalitet og mengd i tråd med arbeidsoppdraget
 • vurdere
  ulike faktorar som kan redusere varmeutvikling og brannsmitte
 • risikovurdere produksjonsprosessen, gjennomføre
  ein sikker jobbanalyse, rapportere om uønskte hendingar og setje i verk tiltak
 • bruke
  fagterminologi for å kommunisere med kollegaer og andre yrkesutøvarar og drøfte
  ulike løysingar som medverkar til å minimere miljøavtrykk og sikre effektiv ressursutnytting
 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipp og reflektere
  over konsekvensar av støy, støveksponering og bruk av kjemikaliar
 • velje og bruke
  ulike limtypar og samanføyingsteknikkar og vurdere
  korleis valet påverkar styrken og samanføyinga i konstruksjonen
 • framstille produkt, vurdere
  konsekvensar av fukt i materialane og luftfukt i bygget og setje i verk tiltak
 • gjere greie for
  produksjon av inreiing, dører, vindauge og trapper og drøfte
  forskjellane i produksjonsmetodar
 • vurdere
  behov for vedlikehald av utstyr, setje i verk tiltak og reflektere
  over kva faktorar ved vedlikehald som sikrar drifta og produktkvaliteten
 • velje produksjonsmetode, stille inn og programmere maskiner etter arbeidsoppdraget og reflektere
  over konsekvensar av vald metode
 • forbehandle og overflatebehandle ulike produkt og vurdere
  korleis valet av produkt og metodar påverkar sluttproduktet
 • kontrollere, pakke, emballere og kvalitetssikre ulike typar produkt for transport og vurdere
  kva faktorar som vernar produkta mot ytre påkjenningar
 • gjere greie for
  og bruke
  kvalitetssikringssystem og vurdere
  og dokumentere
  eige arbeid
 • kjeldesortere, handtere avfall etter gjeldande regelverk, vurdere
  om gjenbruk er mogleg, og reflektere
  over konsekvensar av feilhandtering
 • arbeide etter regelverk og avtalar som regulerer arbeidsforholdet i faget, gjere greie for
  kva plikter og rettar arbeidsgivaren og arbeidstakaren har og reflektere
  over krav og forventingar som blir stilte til eit likeverdig og inkluderande yrkesfellesskap
 • utføre grunnleggjande førstehjelp
 • velje matarialar og vurdere
  kva faktorar som påverkar eigenskapane, levetida, styrken og stabiliteten, sikkerheita og det estetiske uttrykket til sluttproduktet
 • drøfte
  ulike faktorar som påverkar isoleringsevna, lyd, lys, vask og risiko for knusing
 • velje glas og konstruksjonsmetode i samsvar med spesifikasjon om isoleringsevne og settje inn glas
 • reflektere
  over korleis montering av beslag og glas medverkar til å redusere brann og innbrot, velje beslag og sette sammen karm og ramme
 • velje konstruksjon og drøfte
  eigenskapar ved konstruksjonen som tilfredsstiller krava til rømmingsveg
 • velje og bruke
  impregneringsmetode og vurdere
  kva faktorar som påverkar levetida til produktet

Undervegsvurdering