(Mangler teksten 'Ingen valgte' for språk 'sma')

Saemiestidh

Lohkememaahtoem evtiedidh

Tjaelememaahtoem evtiedidh

Gïele goh systeeme jïh nuepie

Gïelegellievoete Saepmesne