Ektiedimmieh

Tjïelkestimmie

Maahtoeulmie 4. daltesen mænngan

 • mubpide goltelidh, gyhtjelassh gihtjedh juktie buerebelaakan guarkedh jïh mubpiej åssjaldahkh fulkedh
 • goltelidh, ovmessie njaalmeldh jïh tjaaleldh teeksti bïjre soptsestalledh jïh dejtie goerehtidh
 • ovmessie teekstesåarhth galkije lohkedh jïh sisvegem jïh aajkoem guarkedh
 • joekehtsi bïjre soptsestalledh mïeli jïh faaktaj gaskem
 • goerehtidh jïh buerkiestidh guktie baakoeveeljeme jïh gïeleåtnoe maehtieh vierhkievierhtine åtnasovvedh
 • soptsestalledh, buerkiestidh jïh argumenteradidh njaalmeldh jïh tjaaleldh
 • ovmessie strategijh jïh digitaale vierhtieh nuhtjedh juktie teeksth sjugniedidh
 • ovmessie såarhts teeksth tjaeledh struktuvrine jïh ektiedimmine
 • gïelen hammoe- jïh raajeselearoen njoelkedassh nuhtjedh jïjtse teekstesjugniedimmesne
 • metagïelem nuhtjedh gosse dej vihkielommes gïelestruktuvri bïjre soptsestalla
 • gaaltijh gaavnedh, nuhtjedh, veeljedh jïh dejtie jïjtse barkosne saarnodh
 • jïjtse jïh mubpiej teeksth vuarjasjidh jïh jïjtse teeksth bueriedidh dej bïevnesi mietie maam mubpijste åådtjeme jïh veeljeme kriteriji mietie
 • ovmessie strategijigujmie haarjanidh juktie lïeredh
 • jïjtse smaaregïelem viertiestidh tjaelemegïeline
 • gïelen jïh gïelepleentemen bïjre soptsestalledh
 • baakoeh jïh dïejvesh aerpievuekien daajroen, eatnemen jïh siebriedahken bïjre nuhtjedh

Jaabnan vuarjasjimmie