Ektiedimmieh

Tjïelkestimmie

Maahtoeulmie jåa3 – studijeryöjreden ööhpehtimmieprogrammen mænngan

 • ektiedimmieh digkiedidh gïelen, kultuvren jïh identiteeten gaskem faageles soptsestalleminie
 • lohkedh jïh ussjedadtedh ovmessie teekstesåarhti bijjeli histovrijes konteksten mietie jïh learohki daaletje tïjjen mietie
 • teeksth analyseradidh jïh toelhkestidh saemien lidteratuvreste jïh jeatjah kultuvrijste
 • saemien gïelen jïh kultuvren bijjeli ussjedadtedh aalkoe-almetje- jïh unnebelåhkoeperspektijvesne
 • faagedaajroeh jïh veele faagegïelem nuhtjedh dovne njaalmeldh jïh tjaaleledh
 • aerpievuekien saemien soptsestimmievuekieh jïh saemien terminologijem nuhtjedh gosse faagine barka
 • daajroem gïelen, teeksten jïh sjangeren bïjre nuhtjedh juktie ovmessie såarhts njaalmeldh jïh tjaaleldh teeksth hammoedidh
 • saemien gïeletsiehkiem jïh gïelepolitihkem goerehtidh ovmessie tïjji mietie
 • goerehtidh jïh digkiedidh guktie joekehts jienebelåhkoegïelh saemiengïelem tsevtsieh jïh tsiehkiej bijjeli ussjedadtedh saemien gïeleåtnose åvtesne, daelie jïh båetijen aejkien
 • sjiehteles gïele- jïh gaskesadtemeteknologijem vuarjasjidh, veeljedh jïh nuhtjedh daerpiesvoeten jïh aajkoen mietie
 • metagïelem guarkedh jïh nuhtjedh gosse faagine barka
 • gïelen hammoevierhkiem, raajesebigkemem jïh reaktatjaelemem haalvedh gaskesadtemisnie jïh teekstesjugniedimmesne

Jaabnan vuarjasjimmie

Galhkuvevuarjasjimmie