Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit 7. ceahki maŋŋá

 • čilget kristtalašvuođa ja eará oskkuid ja eallinoainnuid historjjá Sámis ja Norggas, maiddái sirdima kristtalašvuhtii, ja nationála minoritehtaid osku- ja eallinoaidnohistorjjá
 • válddahit ja ovdanbuktit kristtalašvuođa muhtun rituála praksisaid ja ehtalaš norpmaid
 • válddahit ja ovdanbuktit nuorta- ja oarjemáilmmi oskkuid ja eallinoaidnoárbevieruid muhtun rituála praksisaid ja ehtalaš norpmaid
 • suokkardit ja buohtastahttit teavsttaid ja ávnnaslaš ovdanbuktimiid máhttogáldun kulturárbbi birra mii guoská kristtalašvuhtii ja iešguđetlágan osku- ja eallinoaidnoárbevieruide
 • buohtastahttit árbevirolaš máhtu ja praksisaid iešguđet osiin Sámis ja ságastallat daid birra
 • geavahit fágadoahpagiid go bargá oskkuiguin ja eallinoainnuiguin
 • čilget oskkuid ja eallinoainnuid ja sámi servodagaid iešguđetlágan oainnuid mánnávuhtii, bearrašii ja ovttaseallimii
 • geavahit filosofalaš jurddašanvugiid ságastallamis ja imaštallamis
 • ságastallat oskkolaš ja eallinoidnui guoski árbevieruid guovddáš olbmuid ehtalaš ideaid ja gaskkustit daid
 • ságastallat filosofiijahistorjjá guovddáš olbmuid ehtalaš ideaid ja gaskkustit daid
 • suokkardit ja válddahit iežas ja earáid perspektiivvaid ehtalaš dilemmain mat gusket árgabeai- ja servodathástalusaide
 • reflekteret eksistensiála áššiid birra mat gusket olbmuid eallinvuohkái ja birgenláhkái ja eatnama boahtteáigái
 • čilget maid olmmošvuoigatvuođat mearkkašit eamiálbmogiid vuoigatvuođaide, cealkin- ja oskunfriddjavuhtii ja oskkolaš minoritehtaid dillái Sámis ja Norggas

Dađistaga árvvoštallan