Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit 4. ceahki maŋŋá

 • suokkardit ja válddahit mo kristtalašvuohta, ja eará oskkut ja eallinoainnut bohtet ovdan báikkálaččat ja regionálalaččat
 • ságastallat kristtalaš árbevieru guovddáš muitalusaid ja oskuáddejumiid birra ja ovdanbuktit daid
 • ságastallat nuorta- ja oarjemáilmmi oskkolaš árbevieruid guovddáš muitalusaid ja oskuáddejumiid birra ja ovdanbuktit daid
 • buohtastahttit ja ovdanbuktit sámi árbevieru, kristtalašvuođa ja eará osku- ja eallinoaidnoárbevieruid, nugo kulturárbbi, jagiáiggiid ja basiid
 • ságastallat kristtalašvuođa ja eará oskkuid ja eallinoainnuid estehtalaš ovdanbuktimiid ja ovdanbuktit daid
 • geavahit álkes fágadoahpagiid go bargá oskkuiguin ja eallinoainnuiguin
 • earuhit iešguđetlágan máhttogálduid oskkuid ja eallinoainnuid birra
 • válddahit mo bearrašat ja servodagat sáhttet eallit ovttas iešguđet láhkai ja ságastallat dan birra
 • ovttasbargat earáiguin ja ságastallat sámi árbevirolaš máhtu ja praksisaid birra
 • identifiseret ehtalaš áššiid ja reflekteret daid birra
 • suokkardit olbmuid eallinvuogi ja resursageavaheami ja ságastallat dan birra
 • oahpásmuvvat iežas ja earáid jurdagiidda, dovdduide ja vásáhusaide ja gaskkustit daid
 • ságastallat maid olmmošárvu, árvvusatnin, gierdavašvuohta ja sámi vuoigatvuođat mearkkašit ja maid dat mearkkašit min ovttaseallimii

Dađistaga árvvoštallan