Ektiedimmieh

Tjïelkestimmie

Maahtoeulmie 7. daltesen mænngan

 • kristelesvoeten jïh jeatjah religijovni jïh jieledevuajnoej histovrijem tjïelkestidh Saepmesne jïh Nöörjesne, aaj sertiestimmie kristelesvoetese, jïh nasjonaale unnebelåhkoej religijovne- jïh jieledevuajnoehistovrije
 • såemies vihkele rituelle praksish jïh etihkeles nåårmh kristelesvoetesne buerkiestidh jïh åehpiedehtedh.
 • såemies vihkeles rituelle praksish jïh etihkeles nåårmh buerkiestidh jïh åehpiedehtedh luvlege jïh jillege religijovnijste jïh jieledevuajnoeaerpievuekijste
 • teeksth jïh materijelle vuekieh goerehtidh jïh viertiestidh goh daajroegaaltijh kultuvreaerpien bïjre ektiedamme kristelesvoetese jïh ovmessie religijovne- jïh jieledevuajnoeaerpievuekide
 • aepievuekien daajroeh jïh praksish viertiestidh jïh dej bijjeli soptsestalledh ovmessie bielijste Saepmeste
 • faagebaakoetjïerth nuhtjedh gosse religijovnigujmie jïh jieledevuajnoejgujmie barkeminie
 • tjïelkestidh mah ovmessie vuajnoeh religijovnh, jieledevuajnoeh jih saemien seabradahkh maanabaelien, fuelhkien jih ektijieleden bïjre utnieh
 • filosofeles ussjedimmievuekieh nuhtjedh soptsestallemisnie jïh onterdimmesne
 • etihkeles åssjalommesh vihkeles gaagkojste religijööse¨ jïh jieledevuajnoeaerpievuekine åehpiedehtedh jïh dej bïjre soptsestalledh
 • etihkeles åssjalommesi bïjre soptsestalledh vihkele gaagkojste filosofijehistovrijisnie jïh dejtie åehpiedehtedh
 • jïjtse jïh mubpiej perspektijvh goerehtidh jïh buerkiestidh etihkeles aehpine ektiedamme aarkebiejjien- jïh seabradahkehaestiemidie
 • eksistensijelle gyhtjelassi bijjeli ussjedadtedh mah leah almetjen jieledevuekien jïh jieledenuepiej bïjre, jïh veartenebåaloen båetijen aejkien bïjre
 • tjïelkestidh maam ulmide almetjereaktah utnieh aalkoeåålmegi reaktide, soptsestimmie- jïh religijovnefrïjjevoetese jïh religijööse unnebelåhkoej tseahkan Saepmesne jïh Nöörjesne

Jaabnan vuarjasjimmie