Ektiedimmieh

Tjïelkestimmie

Maahtoeulmie 4. daltesen mænngan

 • goerehtidh jïh buerkiestidh guktie kristelesvoete jïh jeatjah religijovnh jïh jieledevuajnoeh vååjnesasse båetieh voenges jïh regionaale
 • soptsestalledh jïh åehpiedehtedh vihkeles soptsesh jïh jaahkoesoptsesh kristeles aerpievuekesne
 • soptsestalledh jïh åehpiedehtedh vihkeles soptsesh jïh jaahkoesoptsesh luvlege jïh jillege religijööse aerpievuekijste
 • jaepieboelhkh jïh bissiebiejjieh viertiestidh jïh åehpiedehtedh saemien aerpievuekine, kristelesvoetesne jïh jeatjah religijovne- jïh jieledevuajnoeaerpievuekine, goh kultuvreaerpie
 • soptsestalledh jïh åehpiedehtedh estetihkeles vuekieh kristelesvoeteste jïh jeatjah religijovnijste jïh jieledevuajnojste
 • aelhkie faagebaakoetjïerth nuhtjedh gosse religijovnigujmie jïh jieledevuajnoeguvviejgujmie barka
 • ovmessie daajroegaaltiji gaskem joekehtidh religijovni jïh jieledevuajnoej bïjre
 • buerkiestidh jïh soptestalledh ovmessie jieledevuekiej bïjre fuelhkesne jïh seabradahkesne
 • mubpiejgujmie laavenjostedh gosse saemien aerpievuekien daajroej jïh praksisi bïjre soptsestalla
 • etihkeles gyhtjelassh identifiseeredh jïh dej bijjeli ussjedadtedh
 • etihkeles bielieh almetji jieledevuekiej jïh vierhtieåtnoen bïjre goerehtidh jïh soptsestalledh
 • jïjtjemse bïejedh jïh buektedh jïjtse jïh mubpiej åssjaldahkh, domtesh jïh dååjrehtimmieh
 • soptsestalledh maam ulmide almetje-aarvoe, ååkteme, toleraanse jïh saemien reaktah utnieh, jïh maam ulmide dïhte åtna guktie mijjieh ektesne jielebe

Jaabnan vuarjasjimmie