Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 7. trinn

 • gjøre rede for
  historien til kristendom og andre religioner og livssyn i Sápmi/Sábme/Saepmie og Norge, inkludert overgangen til kristendom, og nasjonale minoriteters religions- og livssynshistorie
 • beskrive
  og presentere
  noen sentrale rituelle praksiser og etiske normer i kristendom
 • beskrive
  og presentere
  noen sentrale rituelle praksiser og etiske normer fra østlige og vestlige religioner og livssynstradisjoner
 • utforske
  og sammenligne
  tekster og materielle uttrykk som kilder til kunnskap om kulturarv knyttet til kristendom og ulike religions- og livssynstradisjoner
 • sammenligne
  og samtale om tradisjonelle kunnskaper og praksiser fra ulike deler av Sápmi/Sábme/Saepmie
 • bruke
  fagbegreper i arbeidet med religioner og livssyn
 • gjøre rede for
  ulike syn på barndom, familie og samliv i religioner og livssyn og i samiske samfunn
 • bruke
  filosofiske tenkemåter i samtale og undring
 • samtale om og formidle etiske ideer fra sentrale skikkelser i religiøse og livssynsbaserte tradisjoner
 • samtale om og formidle etiske ideer fra sentrale skikkelser i filosofihistorien
 • utforske
  og beskrive
  egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer
 • reflektere
  over eksistensielle spørsmål knyttet til menneskets levesett og levekår og klodens framtid
 • gjøre rede for
  hva menneskerettighetene innebærer for urfolks rettigheter, for ytrings- og religionsfrihet og for religiøse minoriteters situasjon i Sápmi/Sábme/Saepmie og Norge

Underveisvurdering