Psykologi (PSY01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter psykologi 2

 • finne og vurdere informasjon for å analysere faglige spørsmål og problemstillinger
 • planlegge, beskrive og gjennomføre en undersøkelse av en psykologisk problemstilling, analysere og drøfte resultater
 • sammenligne og anvende ulike vitenskapelige tilnærminger, teorier, perspektiver og metoder, og vurdere forskjellige forklaringer på psykologiske problemstillinger
 • drøfte hvordan sosial påvirkning og interaksjon i grupper kan påvirke holdninger, atferd og identitet
 • drøfte årsaker til utenforskap og reflektere over konsekvenser for individet
 • gjøre rede for faktorer som påvirker utviklingen av sosial kompetanse, og reflektere over betydningen av sosial kompetanse
 • gjøre rede for hvordan mellommenneskelige konflikter kan oppstå og utvikle seg, og drøfte hvordan verbal og ikke-verbal kommunikasjon kan bidra til både å utvikle og å løse konflikter
 • drøfte hvordan ulike former for kommunikasjon påvirker sosial samhandling og livskvalitet
 • reflektere over hvordan synet på psykisk helse og behandling av psykiske lidelser har endret seg og er i endring
 • drøfte begrepene normalitet og psykisk helse og reflektere over hva som skiller psykiske vansker og psykiske lidelser
 • utforske samspillet mellom biologiske, psykologiske og sosiale faktorer for utvikling av god psykisk helse, og drøfte forebygging og behandling av psykiske vansker og lidelser i lys av dette

Underveisvurdering

Standpunktvurdering