Psykologi (PSY01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter psykologi 2

 • finne og
  vurdere
  informasjon for å
  analysere
  faglige spørsmål og problemstillinger
 • planlegge
  ,
  beskrive
  og
  gjennomføre
  en undersøkelse av en psykologisk problemstilling,
  analysere
  og
  drøfte
  resultater
 • sammenligne
  og
  anvende
  ulike vitenskapelige tilnærminger, teorier, perspektiver og metoder, og
  vurdere
  forskjellige forklaringer på psykologiske problemstillinger
 • drøfte
  hvordan sosial påvirkning og interaksjon i grupper kan påvirke holdninger, atferd og identitet
 • drøfte
  årsaker til utenforskap og
  reflektere
  over konsekvenser for individet
 • gjøre rede for
  faktorer som påvirker utviklingen av sosial kompetanse, og
  reflektere
  over betydningen av sosial kompetanse
 • gjøre rede for
  hvordan mellommenneskelige konflikter kan oppstå og
  utvikle
  seg, og
  drøfte
  hvordan verbal og ikke-verbal kommunikasjon kan bidra til både å
  utvikle
  og å løse konflikter
 • drøfte
  hvordan ulike former for kommunikasjon påvirker sosial samhandling og livskvalitet
 • reflektere
  over hvordan synet på psykisk helse og behandling av psykiske lidelser har endret seg og er i endring
 • drøfte
  begrepene normalitet og psykisk helse og
  reflektere
  over hva som skiller psykiske vansker og psykiske lidelser
 • utforske
  samspillet mellom biologiske, psykologiske og sosiale faktorer for utvikling av god psykisk helse, og
  drøfte
  forebygging og behandling av psykiske vansker og lidelser i lys av dette

Underveisvurdering

Standpunktvurdering