Psykologi (PSY01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter psykologi 1

 • finne og
  vurdere
  informasjon for å
  analysere
  faglige spørsmål og problemstillinger
 • sammenligne
  ,
  anvende
  og
  vurdere
  ulike vitenskapelige tilnærminger, teorier, perspektiver og metoder, og
  vurdere
  forskjellige forklaringer på psykologiske problemstillinger
 • utforske
  ulike temaer innenfor anvendt psykologi, og
  vurdere
  hvordan psykologi kan anvendes i ulike yrker
 • gjøre rede for
  hukommelse og
  reflektere
  over hva som kan påvirke hukommelsesprosessen
 • beskrive
  ulike perspektiver på læring,
  reflektere
  over hva som hemmer og fremmer læring, og
  vurdere
  egne læringsstrategier
 • drøfte
  sammenhengen mellom motivasjon, mestring og læring
 • drøfte
  hvordan samspillet mellom arv og miljø har betydning for utvikling av personlighet, identitet og tilknytning
 • utforske
  og
  gjøre rede for
  hvordan persepsjon og kognisjon virker inn på menneskets forståelse av seg selv og omverdenen
 • utforske
  og
  vurdere
  hvordan individuelle, sosiale og psykologiske faktorer påvirker mennesket til å ta, og unnlate å ta, bærekraftige valg
 • gjøre rede for
  psykiske kriser og
  drøfte
  mulige utfall av disse
 • beskrive
  hovedtrekk i sansesystemets, nervesystemets og hormonsystemets oppbygning og funksjon, og
  utforske
  hvordan disse systemene sammen utgjør grunnlaget for tanker, emosjoner og atferd
 • utforske
  og
  gjøre rede for
  hvordan evolusjonspsykologi forklarer menneskets tanker, emosjoner og atferd
 • beskrive
  hvordan bruk av rusmidler hos ungdom og unge voksne påvirker hjernens funksjon og
  reflektere
  over hvordan bruk av rusmidler kan påvirke psykisk helse og livskvalitet
 • drøfte
  konsekvenser av stress,
  vurdere
  betydningen av sårbarhet og resiliens og
  reflektere
  over hvordan man kan forebygge negative stressreaksjoner

Underveisvurdering

Standpunktvurdering